การได้ยินที่น่าเชื่อถือเนื่องจากการออกแบบ: BONEBRIDGE ของ MED-EL

ผู้ใช้หลายพันคนพึ่งพาเทคโนโลยีของ BONEBRIDGE เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตวันแล้ววันเล่า นั่นคือเหตุผลที่เราสร้าง BONEBRIDGE ให้ปลอดภัยและน่าเชื่อถือด้วยการออกแบบ

BONEBRIDGE น่าเชื่อถือเนื่องจากการออกแบบ

ปรัชญาของเรา: ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 360°

เราออกแบบ BONEBRIDGE ด้วยมุมมองที่กว้าง 360 องศา ว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้ระบบประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยไม่ใช่แค่เพียงวางแผนมาให้ทนแรงกระแทกและคงผิวหนังให้มีสภาพแข็งแรงอยู่เท่านั้น เราออกแบบ BONEBRIDGE มาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน, ทำให้คุณทำ MRI ได้ง่าย* และทำให้การได้ยินทุกวันเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องประมวลเสียงที่น่าเชื่อถือด้วย

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 360°

ด้วยวิธีการแบบ 360 องศาที่สมบูรณ์ของเรา จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ BONEBRIDGE จะให้ความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง

ความน่าเชื่อถือของประสาทหูเทียม
BONEBRIDGE มีภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้และพิสูจน์แล้วในด้านความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงด้วยการปลูกฝังให้แก่หลายพันรายทั่วโลกและกว่าทศวรรษในตลาด

ความปลอดภัยจากแรงกระแทก
เราวางแผนมาให้ BONEBRIDGE มีความต้านทานต่อแรงกระแทก โดยมีการออกแบบเป็นไทเทเนียมที่ทนทานที่ส่วนหนึ่งวางอยู่ในกระดูกเพื่อให้การปกป้องและมีจุดตรึงสองจุดแทนที่จะเป็นจุดเดียว

ความปลอดภัยในการทำ MRI*
เทคโนโลยีแม่เหล็กขั้นสูงของ BONEBRIDGE ทำให้สามารถรับการทำ MRI ที่ 1.5 เทสลา ได้โดยตรงและง่าย*

ความปลอดภัยทางคลินิก
BONEBRIDGE มีภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอัตราต่ำกว่าประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกทางผิวหนัง (percutaneous) และผ่านผิวหนังแบบไม่เกิดแรงกระทำ (passive transcutaneous)[ft]

ความปลอดภัยต่อผิวหนัง
BONEBRIDGE วางอยู่ใต้ผิวหนังเพื่อถ่ายทอดการสั่นสะเทือนไปยังกระดูกโดยตรง การออกแบบตามหลักการยศาสตร์ทำให้ผิวหนังยังคงสภาพแข็งแรง

ความน่าเชื่อถือของเครื่องประมวลเสียง
เราออกแบบเครื่องประมวลเสียงของ BONEBRIDGE เพื่อให้มีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง นั่นหมายความว่าไม่ต้องไปคลินิกบ่อย

ประสบการณ์ทางคลินิกกว่าทศวรรษ

กว่าทศวรรษของ BONEBRIDGE

เราทำให้ BONEBRIDGE รุ่นที่สองปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยทำงานร่วมกับศัลยแพทย์และแพทย์ฝ่ายรักษาอย่างใกล้ชิด BONEBRIDGE มีภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้และพิสูจน์แล้วในด้านความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงด้วยประสบการณ์ทางคลินิกกว่าทศวรรษและการปลูกฝังให้แก่หลายพันรายทั่วโลก

  • ความน่าเชื่อถือ 360° เนื่องจากการออกแบบ
  • อัตราภาวะแทรกซ้อนที่ต่ำลง[ft]
  • ประสบการณ์ทางคลินิกระยะยาวและหาที่เปรียบไม่ได้
การได้ยินที่คุณพึ่งพาอาศัยได้

คุณค่าของประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่น่าเชื่อถือ

การเลือกประสาทหูเทียมเพื่อการได้ยินเป็นการตัดสินใจสำหรับทั้งชีวิต คุณจะวางใจได้เสมอว่าคุณจะได้ยินเสียงอย่างถูกต้องด้วย BONEBRIDGE ความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นของประสาทหูเทียมทำให้มีความเสี่ยงลดลงต่อการต้องผ่าตัดเพิ่มเติม และทำให้ความพึงพอใจสูงขึ้น

อัตราการคงอยู่สะสม (CSR) เป็นการวัดว่าประสาทหูเทียมแต่ละรุ่นมีความน่าเชื่อถือเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป เช่น ค่า CSR ที่ 99% ภายในระยะเวลาสองปี หมายความว่าประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกของคุณมีความเป็นไปได้ 99% ที่จะมอบประโยชน์ให้คุณต่อไปหลังจากระยะเวลาสองปี

ประสาทหูเทียมที่ทนทาน คงอยู่เป็นเวลานาน

การรายงานของ MED-EL เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของประสาทหูเทียมเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ ISO 5841-2:2014 รวมทั้งหลักเกี่ยวกับความล้มเหลวของประสาทหูเทียมและการผ่าตัดนำออกที่กล่าวไว้ในฉันทามติของยุโรป[ft][ft]

อัตราการคงอยู่สะสมของ BONEBRIDGE รุ่นที่สองเท่ากับ 99.51% ภายในระยะเวลาสี่ปี

MED-EL, ข้อมูลในไฟล์ ณ วันที่ 2 มกราคม 2024

ประสาทหูเทียมที่ทนทานเพื่ออนาคต

ประสบการณ์ที่พิสูจน์แล้วในคลินิก

คลินิกที่ทำงานกับประสาทหูเทียมเพื่อการได้ยินมักตีพิมพ์การศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของประสาทหูเทียมเพื่อการได้ยินแต่ละชนิด การศึกษาอิสระเหล่านี้ช่วยให้คุณเกิดความเข้าใจที่ลึกขึ้นได้ว่า ประสาทหูเทียมแต่ละชนิดปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพียงใด

ภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอัตราที่ต่ำลง

เราสรุปผลการค้นพบของการศึกษาอิสระที่รายงานผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยกับระบบการได้ยินที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ซื้อหาได้ในตลาด

การทบทวนอย่างเป็นระบบของการศึกษาที่ตีพิมพ์ไว้โดยใช้ข้อมูลจากคลินิกแสดงให้เห็นว่า BONEBRIDGE มีภาวะแทรกซ้อนและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในอัตราต่ำกว่าประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกทางผิวหนังและผ่านผิวหนังแบบไม่เกิดแรงกระทำ[ft]

White paper On Safety Outcomes Of Bone Conduction and Middle Ear Implants:
A Systematic Review, rev. 5.0 (2020).
BONEBRIDGE มีความน่าเชื่อถือต่อแรงกระแทก

เชื่อถือได้อย่างมากต่อแรงกระแทก

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน นั่นคือเหตุผลที่เราทำให้แน่ใจว่า BONEBRIDGE ทนทานพอที่จะทนแรงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันอย่างเช่นการกระแทกศีรษะโดยไม่ตั้งใจได้[ft] ทั้งนี้สำคัญมากสำหรับเด็กหรือผู้ที่เต็มไปด้วยพลังที่มักเล่นกีฬาต่างๆ

เนื่องจากมีจุดตรึงสองจุดที่อยู่มิดใต้ผิวหนังและส่วนหนึ่งวางอยู่ในกระดูกเพื่อให้การปกป้อง BONEBRIDGE จึงเชื่อถือได้อย่างมากต่อแรงกระแทก

ประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกชนิดอื่นบางชนิดไม่ได้ตรึงอยู่ใต้ผิวหนัง หรือติดอยู่เพียงหนึ่งจุด ประสาทหูเทียมเหล่านี้เผชิญความเสี่ยงมากขึ้นโดยไม่อาจถูกทำให้เสียหายได้โดยแรงภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  • มีจุดตรึงสองจุด
  • ไม่มีอะไรยื่นผ่านผิวหนังออกมา
  • ต้านทานแรงกระแทกถึง 2.5 จูล[ft]
ผิวหนังยังคงสภาพแข็งแรงอยู่บนประสาทหูเทียมได้

ไม่มีแผลถาวร ไม่มีแรงกด

ด้วย BONEBRIDGE จะไม่มีแผลเปิดอยู่หรือต้องกังวลเกี่ยวกับการดูแลผิวประจำวัน BONEBRIDGE ทำให้ผิวหนังยังคงสภาพแข็งแรงอยู่บนประสาทหูเทียมได้

อุปกรณ์การนำเสียงผ่านกระดูกบางชนิดอย่างเช่นสายคาดศีรษะจำเป็นต้องกดผิวหนังแน่นๆ เพื่อส่งผ่านการสั่นสะเทือน แรงกดติดต่อกันนี้อาจไม่สบายหรือทำให้ปวดศีรษะได้

BONEBRIDGE ไม่พึ่งพาแรงกด เครื่องประมวลเสียง SAMBA 2 ที่สวมใส่ภายนอกวางอยู่บนศีรษะอย่างสบายๆ แทน และซ่อนไว้ใต้ผมง่าย ที่จริงแล้วบางครั้งผู้ใช้ลืมว่ากำลังใส่เครื่องประมวลเสียง SAMBA 2 อยู่ด้วยซ้ำ

  • ผิวหนังยังคงสภาพแข็งแรงอยู่บนประสาทหูเทียมได้
  • ไม่มีแผลเปิด
  • ไม่มีแรงกดที่ไม่สบาย
BONEBRIDGE ผลิตเพื่ออนาคตของคุณ

ผลิตเพื่ออนาคต

การออกแบบที่ทนทานของ BONEBRIDGE หมายความว่าคุณจะสามารถได้ประโยชน์จากการได้ยินที่ดีเยี่ยมนานหลายปี

เราออกแบบเครื่องประมวลเสียงให้เข้ากันได้ย้อนหลัง ทั้งนี้หมายความว่า คุณสามารถรับประโยชน์จากความก้าวหน้าในอนาคตในด้านเทคโนโลยีได้อย่างง่ายดาย โดยการเปลี่ยนเป็นเครื่องประมวลเสียงรุ่นล่าสุด

เราพัฒนา BONEBRIDGE ด้วยเทคโนโลยีแม่เหล็กที่ผลิตเพื่อ MRI เพื่อให้คุณรับการทำ MRI ง่ายด้วย*

ผลิตเพื่ออนาคต
Diamond-White

การปกป้องที่ยอดเยี่ยม ได้รับการรับประกัน

ด้วย BONEBRIDGE คุณจึงพร้อมสำหรับอะไรก็ตามที่จะเข้ามาในอนาคต คุณสามารถรับการทำ MRI ที่ 1.5 เทสลา* ได้โดยปลอดความยุ่งยาก ไม่ต้องผ่าตัด** ไม่ต้องรู้สึกไม่สบายตัว และไม่มีช่วงเวลาที่ไม่ได้ยินเสียง และเนื่องจากเรามีประสบการณ์เชิงบวกที่ยาวนานกับ MRI เราจึงมีให้แม้กระทั่งการรับประกันการทำ MRI แบบตลอดชีวิตสำหรับประสาทหูเทียมของคุณ***

การได้ยินที่น่าเชื่อถือสำหรับทุกกิจกรรม

เครื่องประมวลเสียงของ BONEBRIDGE ทั้ง SAMBA และ SAMBA 2 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง ด้วยเครื่องประมวลเสียงที่น่าเชื่อถือ คุณหรือคนที่คุณรักจะมีการได้ยินที่น่าเชื่อถือไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในแต่ละวัน โดยหมายความว่าไม่ต้องไปคลินิกบ่อยด้วย

อัตราการซ่อมแซมรายเดือนโดยเฉลี่ยต่ำ

อัตราการซ่อมแซมรายเดือนเป็นร้อยละที่แสดงจำนวนเครื่องประมวลเสียงทั้งหมดที่ส่งกลับมาในเดือนหนึ่งๆ เปรียบเทียบกับจำนวนทั้งหมดที่ขายไปภายในสิ้นเดือนนั้น

หากเครื่องประมวลเสียงมีอัตราการซ่อมแซมรายเดือนที่ 0.99% จะหมายความว่า ในแต่ละเดือนโดยเฉลี่ยแล้วมีเครื่องประมวลเสียง 99 เครื่องถูกส่งกลับมาเพื่อการซ่อมแซม จากเครื่องประมวลเสียงทั้งหมด 10,000 เครื่องที่จำหน่ายทั่วโลก ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่ครอบคลุม

SAMBA และ SAMBA 2 มีอัตราการซ่อมแซมรายเดือนโดยเฉลี่ยต่ำ

เลือกประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

การเลือกประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ว่องไว

คุณคู่ควรกับระบบการได้ยินที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือเนื่องจากการออกแบบ เมื่อจะเลือกระหว่างระบบประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ว่องไวสองระบบที่ซื้อหาได้ในตลาดในปัจจุบัน จะมีปัจจัยสำคัญที่ควรจำอยู่หลายประการ

BONEBRIDGEOsia****
  
  
  
  
  
  
  
คุณคู่ควรกับระบบการได้ยินที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ

การได้ยินที่น่าเชื่อถือที่คุณเชื่อมั่นได้

ตั้งแต่เริ่มแรก MED-EL ได้รับการชี้แนะจากผู้ก่อตั้งของเรา ซึ่งเป็นนักประดิษฐ์ประสาทหูเทียมไมโครอิเล็กทรอนิกส์แบบหลายช่องสัญญาณสมัยใหม่ ภารกิจของเราคือการเอาชนะการสูญเสียการได้ยินซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและคุณภาพชีวิต

สำหรับเราแล้ว ความน่าเชื่อถือไม่ใช่ตัวเลขร้อยละในรายงานกำไรสำหรับนักลงทุน ผู้ใช้ทุกคนเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ตัวเลข เมื่อคุณเลือก MED-EL นั้น เราทราบดีว่าคุณมอบความไว้วางใจให้กับเรา ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ


* ประสาทหูเทียมที่อาศัยการนำเสียงผ่านกระดูกรุ่น BONEBRIDGE สามารถใช้กับ MR ได้แบบมีเงื่อนไข ผู้ใช้ BONEBRIDGE สามารถทำ MRI ได้อย่างปลอดภัยที่ 1.5 เทสลา ตามเงื่อนไขที่แสดงรายละเอียดไว้ในคำแนะนำการใช้งาน
** เว้นแต่ต้องทำเนื่องจากเหตุผลในการวินิจฉัยโรค
*** สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันการทำ MRI ได้ที่นี่
**** Osia เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Cochlear Ltd ประเทศออสเตรเลีย