Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

การได้ยินและการสูญเสียการได้ยิน

ส่วนประกอบของหูแต่ละส่วนล้วนมีหน้าที่สำคัญในการส่งข้อมูลเสียงไปยังสมอง
       การสูญเสียการได้ยิน เกิดจากการที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของหูชั้นนอก หูชั้นกลาง หรือหูชั้นในเกิดความเสียหาย การรู้จักโครงสร้างของหูและกลไกการได้ยินอาจช่วยให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถดูข้อมูลทั่วไปได้ในหน้าต่อไปนี้

        การสูญเสียการได้ยินจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยผู้เชี่ยวชาญเสมอ เช่น นักแก้ไขการได้ยิน หรือ ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก (ENT) ผู้เชี่ยวชาญจะทำการทดสอบการได้ยินเพื่อระบุประเภทและ ระดับความรุนแรง จากนั้นจึงจัดทำกราฟการตรวจการได้ยิน ซึ่งแสดงผลที่ได้ต่อไป

การสูญเสียการได้ยินมีทั้งหมดสี่ประเภทด้วยกัน ได้แก่:
       ประเภทแรกที่พบได้บ่อยที่สุดคือ ชนิดประสาทหูเสื่อม ซึ่งเกิดจากประสาทรับเสียง (เซลล์ขน) บริเวณก้นหอยขาดหายหรือได้รับความเสียหาย ชนิดการนำเสียงบกพร่อง หมายถึงความผิดปกติบริเวณหูชั้นนอกหรือหูชั้นกลา่งซึ่งปิดกั้นไม่ให้เสียงถูกส่งต่อไปยังหูชั้นในอย่างสมบูรณ์ การสูญเสียการได้ยินชนิดผสม เป็นอาการร่วมระหว่างการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมและชนิดการนำเสียงบกพร่อง และสุดท้ายคือ ชนิดเส้นประสาทควบคุมการได้ยินบกพร่อง เกิดจากการที่เส้นประสาทการได้ยินหรือเส้นประสาทคู่ที่8ไม่สามารถส่งสัญญาณไปยังสมองได้ 
หน้าแรก การสูญเสียการได้ยิน
© 2020 MED-EL       forward.cc