Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní údajov podľa čl. 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie GDPR)

Záleží nám na ochrane vašich osobných údajov a vášho súkromia. Z tohto dôvodu vás budeme ďalej informovať o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, najmä o tom, na čo spracovávame vaše osobné údaje, komu ich odovzdávame, a o nárokoch a právach na ochranu údajov, na ktoré máte nárok. Keď sa bude ďalej pojednávať o údajoch, rozumejú sa tým vaše osobné informácie. Ide o všetky informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú ako osobu.

Prečítajte si pozorne nasledujúce informácie.

O týchto zásadách

Tieto zásady vysvetľujú, kedy a prečo zhromažďujeme osobné informácie, ako ich používame, ako ich udržiavame v bezpečí a aké sú vaše práva vo vzťahu k nim. Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, používať a uchovávať tak, ako je to opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov a ako je to opísané pri zhromažďovaní údajov od vás. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov z času na čas bez predchádzajúceho upozornenia. Odporúčame vám pravidelne sledovať akékoľvek zmeny a doplnenia zásad na našej webovej lokalite (www.medel.com) (zmeny a doplnenia sa však nevykonávajú spätne). Pri nakladaní s vašimi osobnými údajmi budeme vždy dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (nariadenie GDPR). Na účely nariadenia GDPR budeme „prevádzkovateľom“ pre všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.

Kto zodpovedá za spracovanie údajov?

Zodpovedný prevádzkovateľ:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakúsko
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Zodpovednú osobu možno kontaktovať priamo

privacy.sk@medel.com

alebo

na adrese MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
na vedomie: Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakúsko

Ktoré údaje sa spracovávajú a z akých zdrojov tieto údaje pochádzajú?

Spracovávame osobné údaje, ktoré od vás dostávame v priebehu obchodného vzťahu. Okrem toho spracovávame osobné údaje, ktoré dostávame od tretích strán a/alebo z verejne prístupných zdrojov (napr. obchodný register, register združení, kataster, tlač, médiá) prípustným spôsobom (napr. pri plnení objednávok/zmlúv, plnenie právnych povinnosti alebo na základe súhlasu, ktorý ste poskytli).

Vaše osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • Meno
 • Kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy a telefónnych čísel
 • Demografické informácie, ako napríklad poštové smerovacie číslo, geografická lokalita, preferencie a záujmy
 • Ďalšie informácie týkajúce sa výskumu trhu
 • Adresa IP
 • Používateľské mená a heslá pre chránené oblasti webovej lokality
 • V prípade žiadostí o zamestnanie sú to okrem mena a kontaktných údajoch aj Vami poskytnuté osobné údaje, vzdelanie, ďalšie znalosti a kvalifikácie, predchádzajúci zamestnávatelia a zaslané dokumenty, ako sú životopis, certifikáty atď.

Na aké účely a na akom právnom základe sa vaše údaje spracovávajú?

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s predpismi o ochrane údajov (DSGVO a zákon o ochrane údajov (DSG) v aktuálne platnom znení).

Akadémia

Môžete sa zaregistrovať do našej on-line databázy médií, obsahujúcej informácie a kurzy pre produkty a služby spoločnosti MED-EL. Pri registrácii nám musíte poskytnúť nasledujúce údaje: meno, e-mail, adresa, hodnotenie správania sa používateľa

Účel:
Registrácia do našej on-line databázy médií Akadémia a jej používanie

Právny základ:
Plnenie zmluvy – Čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR

Prístup k neverejným informáciám

K neverejným informáciám (napr. k softvéru na prevzatie, k ďalším službám, napríklad k elektronickému vzdelávaniu eLearning) môžete pristupovať, ak sa zaregistrujete na našej webovej lokalite a poskytnete nám nasledujúce údaje: meno, e-mail, meno používateľa, heslo

Účel:
Osobné prispôsobenie na získanie prístupu k neverejným informáciám o produktoch a službách spoločnosti MED-EL

Právny základ:
Súhlas – Čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR; plnenie zmluvy – Čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR

Vyhľadávanie kliník

Ak vo vašom prehliadači povolíte prístup k údajom o polohe, zobrazia sa najbližšie zdravotnícke zariadenia a distribuční partneri. Vaša poloha bude lokalizovaná na základe identifikácie umiestnenia vašej adresy IP. Tieto údaje sa neukladajú.

Účel:
Zobrazenie kliník a distribučných partnerov v blízkosti vašej lokality

Právny základ:
Súhlas – Čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR

Kontaktné formuláre

Spoločnosť MED-EL môžete kontaktovať (napríklad žiadosťami o produkty, podporu atď.) vyplnením našich kontaktných formulárov. Kontakt je zvyčajne odoslaný e-mailom, aj telefonicky, ak je uvedené telefónne číslo.

Pri odosielaní kontaktného formulára sú spracovávané údaje v poliach s kontaktnými informáciami (meno, zamestnanie (napr. chirurg, domáca starostlivosť, audiológ), záujmy (odborné záujmy), telefón, adresa (ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina) e-mail, záujem o zaradenie do zoznamu adries na zasielanie).

Účel:
Odpovedanie na vaše požiadavky/poskytnutie asistencie

Právny základ:
Súhlas – Čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR

Informačný spravodajca a zásielky

Keď nás kontaktujete, môžete sa zaregistrovať do nášho informačného spravodajcu a zoznamov adries na rozposielanie zásielok, prostredníctvom ktorých vám budú poskytované informácie o našich produktoch a službách. Použijú sa tieto údaje: meno, profesia, odborné záujmy, telefón, adresa, e-mail, hodnotenie používateľského správania sa (t. j. miera otvárania a kliknutí v rámci e-mailov)

Účel:
Reklama na produkty a služby MED-EL

Právny základ:
Súhlas – Čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia GDPR

On-line testy sluchu

Cez našu webovú lokalitu si môžete urobiť test sluchu. Po skončení testu máte možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Výsledky testu budú anonymizované a uchovávané na účely analýzy, ak sa s nami budete chcieť spojiť.

Po dokončení testu sluchu Vám môžeme ponúknuť možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Pri odosielaní kontaktného formulára sa spracovávajú údaje z polí s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, e-mail).

Účel:
Odpovedanie/poskytnutie asistencie s vašou požiadavkou k dostupným sluchovým riešeniam

Právny základ:
Súhlas – Čl. 9, ods. 2, písm. a) nariadenia GDPR

On-line žiadosť o prijatie do zamestnania

Prostredníctvom našej webovej lokality sa môžete uchádzať o voľnú pracovnú pozíciu, stáž alebo proaktívne o pracovné miesto, a to odovzdaním nasledujúcich údajov: meno, kontaktné údaje, e-mail, preferencie, záujmy, vzdelanie, ďalšie zručnosti a kvalifikácie, dodatočné informácie, ďalšie informácie a dokumenty (ako napr. životopis), ktoré nám odovzdáte.

Účel:
Žiadosť o prijatie do zamestnania

Právny základ:
Súhlas – Čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR

Videoknižnica chirurgických zákrokov

Ako odborník sa môžete zaregistrovať do našej on-line databázy médií, obsahujúcej prípadové štúdie k implantácii produktov MED-EL. Pri registrácii nám musíte poskytnúť nasledujúce údaje: meno, e-mail, telefón, názov kliniky, adresa kliniky, záujmy (CI/kochleárne implantáty, MEI/stredoušné implantáty, BCI/kostné vedenie, ABI /kmeňové sluchové implantáty)

Účel:
Registrácia do našej Videoknižnice chirurgických zákrokov a jej používanie

Právny základ:
Plnenie zmluvy – Čl. 6, ods. 1, písm. b) nariadenia GDPR

Kto dostane vaše údaje?

Vaše údaje dostanú v rámci spoločnosti MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. iba tie oddelenia alebo zamestnanci, pokiaľ ich potrebujú na spracovanie na zodpovedajúce účely. Vaše údaje okrem toho dostanú nami poverení spracovatelia (poskytovatelia služieb v oblasti IT, tlačiarenských služieb, marketingu atď.), ak tieto údaje potrebujú na plnenie svojich príslušných povinností. Všetci spracovatelia boli starostlivo vybraní a podnikli príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečili, že vaše údaje budú spracované v súlade s povinnosťami ochrany údajov a aby boli vaše práva chránené. Zmluvní spracovatelia predovšetkým nesmú používať vaše osobné údaje na vlastné účely.

Pokiaľ ide o prenos údajov na iné tretie osoby, poukazujeme na to, že takýto prevod sa uskutočňuje iba na základe platného právneho základu a na vopred určené účely.

Aktualizácia

Aktualizácia vašich osobných údajov sa uskutočňuje predovšetkým na základe vašej priamej spätnej väzby alebo oznámení o zmene. Aktualizácia je však možná aj na základe informácií od tretích strán alebo použitia verejne dostupných informácií.

Na akú dlhú dobu budú vaše údaje uložené?

Vaše osobné údaje spracovávame, pokiaľ je to potrebné, počas trvania nášho obchodného vzťahu (iniciovanie, spracovanie a ukončenie zmluvy), ako aj v súlade so zákonnými povinnosťami pre ukladanie a dokumentáciu, vyplývajúcimi z rakúskeho Obchodného zákonníka (UGB) a Federálneho daňového zákonníka (BAO), alebo na uplatnenie, presadenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Doba uloženia sa okrem toho posudzuje aj vzhľadom na zákonné premlčacie lehoty, ktoré môžu byť napríklad podľa rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) zvyčajne 30 rokov, v niektorých prípadoch však len 3 roky.

Vaše údaje budú v zásade vymazané po úplnom vykonaní zmluvy, po odvolaní vášho súhlasu alebo podaní námietky, ak sa nevyžaduje uloženie na splnenie zákonnej povinnosti alebo na zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov. Ďalšie spracovanie sa uskutoční iba vtedy, ak ste výslovne súhlasili s ďalším používaním vašich údajov alebo ak sme si vyhradili ďalšie spracovanie údajov, ktoré je povolené zákonom.

Existuje možnosť, že namiesto vymazania vašich údajov dôjde k ich anonymizácii. V takomto prípade sa akékoľvek odkazy na konkrétnu osobu nenávratne odstránia, a preto sa ďalej neuplatňujú povinnosti zrušenia ochrany údajov. V tomto prípade nie je možné obnoviť žiadny odkaz na konkrétnu osobu.

Vaše práva

Podľa nariadenia GDPR máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – čl. 15 nariadenia GDPR:
  Právo na získanie potvrdenia o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, prístup k osobným údajom;
 • Právo na opravu – čl. 16 nariadenia GDPR:
  Právo na dosiahnutie opravy nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu;
 • Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) – čl. 17 nariadenia GDPR:
  Právo na dosiahnutie vymazania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a to bez zbytočného odkladu;
 • Právo na obmedzenie spracúvaniačl. 18 nariadenia GDPR:
  Právo na dosiahnutie obmedzenia spracovávania vašich osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajov – čl. 20 nariadenia GDPR:
  Právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez prekážok;
 • Právo namietaťčl. 21 nariadenia GDPR:
  Právo z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie kedykoľvek vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe čl. 6, ods. 1, písm. e) alebo f) nariadenia GDPR.

Ak chcete získať prístup ku svojim informáciám, zmeniť svoje preferované kontaktné informácie alebo opýtať sa akékoľvek otázky alebo predostrieť obavy, týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, pošlite nám e-mail na adresu privacy.sk@medel.com alebo sa obráťte na najbližšie regionálne zastúpenie spoločnosti MED-EL: Zastúpenia spoločnosti MED-EL vo svete

Hoci sa budeme usilovať o riešenie akýchkoľvek otázok alebo obáv, ktoré by ste mohli mať, v prípade, že sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov, alebo ak boli vaše nároky na ochranu údajov iným spôsobom porušené, môžete sa sťažovať na príslušný dozorný orgán. V Rakúsku je zodpovedným orgánom úrad pre ochranu údajov.

Je povinnosť poskytnúť údaje?

V rámci obchodného vzťahu musíte poskytnúť iba také osobné údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie a vedenie obchodného vzťahu alebo ktoré sme povinní zhromažďovať podľa zákona. Takisto nás musíte upozorniť na akékoľvek zmeny vašich údajov. Bez týchto údajov budeme zvyčajne musieť odmietnuť uzatvorenie zmluvy alebo plnenie zmluvy, prípadne existujúca zmluva už nemôže byť plnená a následne bude ukončená.

Sú moje údaje použité na automatické rozhodovanie vrátane profilovania?

Nepoužívame automatické rozhodovanie podľa čl. 22 DSGVO.

Zabezpečenie

Máme záväzok zaistiť bezpečnosť vašich informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme náležité fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme on-line.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné relevantné webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej webovej lokality, musíte vziať na vedomie, že nad takouto inou webovou lokalitou nemáme žiadnu kontrolu. Preto nemôžeme zodpovedať za ochranu a zachovanie súkromia akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok a takéto stránky sa neriadia týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste postupovať s obozretnosťou a prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov platné pre danú webovú lokalitu.

 

Súbory cookies a súbory cookies zásuvných modulov sociálnych sietí

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Túto technológiu používa takmer každá webová lokalita. Súbor sa prevezme z vášho internetového prehliadača pri prvej návšteve nejakého webovej lokality. Pri ďalšom prístupe na túto webovú lokalitu pomocou toho istého zariadenia sa súbor cookie a v ňom uložené informácie vrátia príslušnej webovej lokalite, ktorá ho vytvorila (súbor cookie prvej strany), alebo sa odošle na inú webovú stránku, ktorej patrí (súbor cookie tretej strany). Tým sa oznámi príslušnej webovej stránke, že sa s týmto prehliadačom zobrazila už predtým a v niektorých prípadoch zobrazovaný obsah zmení.

Niektoré súbory cookies sú mimoriadne užitočné, pretože môžu zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť pri návšteve webovej stránky, ktorú ste už niekoľkokrát navštívili. Ak použijete to isté zariadenie a ten istý prehliadač ako predtým, súbory cookies si pamätajú napríklad podľa vašich preferencií spôsob používania stránky a prispôsobia zobrazené ponuky tak, aby boli relevantnejšie pre vaše osobné záujmy a potreby. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa automaticky vymaže z pevného disku po ukončení relácie prehliadača („súbory cookies relácie“). Okrem toho používame tiež súbory cookies, ktoré zostanú na pevnom disku aj po uskutočnení relácie. Hlavným cieľom je zlepšenie používateľskej skúsenosti pri opätovnej návšteve webovej lokality tým, že sa môže prispôsobiť vašim osobným potrebám, aby sa dali optimalizovať doby načítania.

Súbory cookies bez potreby súhlasu

Základné súbory cookies, nazývané aj „nevyhnutne potrebné“, zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli používať túto webovú lokalitu podľa určeného zámeru. Tieto súbory cookies používa výhradne my, a preto sa nazývajú súbory cookies prvej strany. Ukladajú sa v počítači iba počas aktuálnej relácie prehliadača. Absolútne nevyhnutné súbory cookies: Pre funkciu prihlasovania máme takzvaný „súbor cookie pre reláciu“. Bez tohto súboru cookie nie sú k dispozícii žiadne prihlasovacie údaje a teda žiadne funkcie spojené s prihlásením.

Tieto súbory cookies ďalej zabezpečujú napríklad funkčnosť zmeny z http na https a tým aj dodržiavanie zvýšených bezpečnostných požiadaviek na prenos údajov pri zmene stránok. Súhlas s používaním základných cookies sa nevyžaduje.

Súbory cookies, ktoré vyžadujú súhlas

Súbory cookies, ktoré zákon striktne nevyžaduje, aby bolo možné používať webovú lokalitu, stále plnia dôležité úlohy. Bez týchto súborov cookie už nebudú k dispozícii funkcie, ktoré umožňujú pohodlné prehliadanie našich webových stránok, napríklad vopred vyplnené formuláre. Vykonané nastavenia, ako napríklad výber jazyka, nemožno uložiť, a preto je ich treba znova načítať na každej stránke. Použité súbory cookies prvej strany, vrátane podrobnejšieho opisu:

Analytika

Táto webová lokalita využíva službu pre webovú analytiku Google Analytics spoločnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké). Použitie zahŕňa režim prevádzky Universal Analytics. To uľahčuje priradenie údajov, relácií a interakcií medzi viacerými zariadeniami na pseudonymné ID používateľa a tým aj analýzu aktivít používateľa vo všetkých zariadeniach.

Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi, umiestnenými vo vašom počítači, aby umožnili prevádzkovateľovi webovej lokality analyzovať spôsob, akým používatelia používajú webovú lokalitu. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej lokality sú obvykle prenesené na server Google v Spojených štátoch amerických, kde sú aj uložené. Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, spoločnosť Google vopred zredukuje vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná adresa IP sa odošle na server Google v Spojených štátoch amerických len vo výnimočných prípadoch a tam sa zredukuje. Adresa IP odoslaná prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je zlúčená s inými údajmi spoločnosti Google. V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webového sídla, na zostavenie prehľadov o aktivite na webovej lokalite a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej lokality, súvisiacich s používaním webového sídla a internetu. V týchto zámeroch spočíva aj náš legitímny záujem pri spracovaní údajov. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia GDPR. Relácie a kampane sa po určitom čase končia. V predvolenom nastavení sa relácie uzatvoria po 30 minútach bez aktivity a kampane po šiestich mesiacoch. Časové obmedzenie pre kampane nesmie byť viac ako dva roky. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na adrese:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, uvedomte si však, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť tejto webovej lokality. Môžete zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej lokality (vrátane vašej adresy IP) a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Výkonnosť a testovanie

Táto webová lokality využíva optimalizačný n nástroj Visual Website Optimizer (VWO). S pomocou VWO vytvárame používateľské testy na optimalizáciu a ďalší rozvoj našej webovej lokality. VWO analyzuje statické údaje o používaní našej webovej lokality. Okrem toho sa tento nástroj používa ako testovací nástroj A/B. V tomto procese sú údaje o počte návštevníkov, o správaní sa pri kliknutiach a o priemernom čase aktívneho pobytu používateľa webových stránok priradené k príslušným testovacím variantom.

Doba uloženia:
Trvanie relácie, prípadne niektoré údaje až 10 rokov (všetky údaje sú anonymné)

Zablokovanie:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Zásuvné moduly sociálnych sietí

Používame aj tzv. zásuvné moduly sociálnych sietí (ďalej len tlačidlá): 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (komentáre Facebook, tlačidlo Facebook „Páči sa mi to“ a nástroje sociálnych sietí (widgets))
 • LinkedIn (tlačidlo LinkedIn a nástroje sociálnych sietí (widgets))
 • Twitter (tlačidlo zdieľania Twitter a nástroje sociálnych sietí (widgets))
 • Google (tlačidlo Google+ a nástroje sociálnych sietí (widgets), fonty Google, tlačidlo YouTube a nástroje sociálnych sietí (widgets))

na webovej lokalite. Keď navštívite našu webovú lokalitu, tieto tlačidlá sú v predvolenom nastavení vypnuté, čiže neposielajú žiadne údaje do príslušných sociálnych sietí bez vášho zásahu. Skôr ako budete môcť používať tieto tlačidlá, musíte ich aktivovať kliknutím. Tlačidlo zostane aktívne, kým ho nezrušíte alebo nevymažete súbory cookies.

Po aktivácii sa vytvorí priame spojenie so serverom príslušnej sociálnej siete. Obsah funkcie tlačidla sa potom prenesie zo sociálnej siete priamo do vášho prehliadača a integruje sa do webovej lokality. Po aktivácii tlačidla už môže príslušná sociálna sieť zhromažďovať údaje bez ohľadu na to, či komunikujete prostredníctvom tlačidla. Ak ste prihlásení do sociálnej siete, môže dôjsť k priradeniu vašej návštevy tejto webovej lokality k vášmu používateľskému kontu. Sociálnu sieť nemožno priradiť k iným webovým lokalitám skôr, než aktivujete príslušné tlačidlo. Ak ste členom nejakej sociálnej siete a nechcete, aby spájala informácie zhromažďované pri vašej návšteve našej webovej lokality s vašimi uloženými informáciami o členstve, pred aktiváciou tlačidiel sociálnych sietí sa musíte odhlásiť z príslušnej sociálnej siete. Nemáme žiadny dosah na množstvo údajov, zhromažďovaných sociálnou sieťou prostredníctvom jej tlačidiel. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov sociálnou sieťou, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia nájdete v zásadách ochrany osobných údajov príslušných sociálnych sietí.

 

Tieto zásady boli naposledy aktualizované v máji 2018.

 


© 2019 MED-EL

Používame súbory cookies prvých a tretích strán, ktoré nám umožňujú vylepšovať navigáciu na webovom sídle, analyzovať jeho používanie a napomáhať nášmu marketingovému úsiliu. Kliknutím na „Prijať“ vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a táto správa sa už nebude zobrazovať. Zoznam a opis súborov cookie nájdete v našich zásadách ochrany súkromia.