Typy porúch sluchu

Niekedy náš sluch nepracuje tak, ako by mal. Porucha sluchu ovplyvňuje jedno ucho alebo obidve a môže mať rôzne príčiny.

Poznáme štyri hlavné typy porúch sluchu a väčšinou je každá liečiteľná.

Ako funguje sluch

Prevodová
porucha sluchu

Keď vonkajšie alebo stredné ucho nedokáže viesť správne zvuk, nazýva sa to prevodová porucha sluchu.

Zdá sa vám, že trpíte touto poruchou sluchu?

Pozrite si tieto príbehy zo života a zistite viac o ceste k lepšiemu sluchu.


Senzorineurálna
porucha sluchu

Keď vláskové bunky v kochlei sú zničené alebo poškodené, ide o senzorineurálnu poruchu sluchu. Môže ísť o genetickú poruchu alebo tento stav môže nastať po úraze hlavy, po vystavení sa veľkému hluku, prípadne príčina môže byť niečo iné v prostredí. Senzorineurálna porucha sluchu je častým sprievodným javom starnutia.

Pripomína vám to vašu poruchu sluchu?

Príbehy sú vymyslené, ale sú založené na skúsenostiach z reálneho života. Objavte viac o ceste za lepším sluchom.


Zmiešaná
porucha sluchu

Zmiešaná porucha sluchu je kombinácia senzorineurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Súvisí s problémom vo vnútornom a strednom alebo vonkajšom uchu.

Podobá sa to na vašu poruchu sluchu?

Prečítajte si tento príklad, ktorý   má základ v reálnych skúsenostiach a zistite viac o vašej ceste za počutím.


Neurálna
porucha sluchu

Keď je sluchový nerv poškodený alebo chýba, jedná sa o nerálnu poruchu sluchu. Načúvací prístroj ani kochleárny implantát nemôžu pomôcť, lebo nerv nie je schopný priviesť sluchovú informáciu do mozgu.

Vo veľa prípadoch prichádza do úvahy sluchový mozgový implantát ABI - Auditory Brainstem Implant.

Neurálna-porucha-sluchu