Select your Language

Please, select a language for this page

Globálna záruka MED-EL týkajúca sa magnetickej rezonancie (MR)

Na viackanálové kochleárne a mozgovo-kmeňové implantáty MED-EL, implantáty BONEBRIDGE a implantát VIBRANT SOUNDBRIDGE VORP 503 sa okrem zákonnej miestne platnej záruky vzťahuje globálna celoživotná záruka spoločnosti MED-EL proti

  • poškodeniu implantátu,
  • posunutiu magnetu implantátu,
  • demagnetizácii magnetu implantátu,
  • poškodeniu implantátu v dôsledku odstránenia magnetu vykonaného podľa návodu na použitie alebo podľa príručky pre lekárske postupy pre systémy MED-EL CI/ABI

ako nepravdepodobnému následku vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR).

V prípade záručnej udalosti spoločnosť MED-EL poskytne ako jedinú a výhradnú nápravu nový implantát MED-EL alebo magnet, a to bezplatne a v súlade s lekárskou indikáciou. To je podmienené tým, že zlyhanie implantátu alebo demagnetizácia magnetu implantátu boli spôsobené vyšetrením MR a použitím silnejšieho magnetu v rečovom procesore, pretože prvý prístup sa prejavil ako neúčinný na vyriešenie problému demagnetizácie.

Rozšírená záruka je neplatná v prípade, že vyšetrenie MR nebolo vykonané v súlade so špecifikáciou a pokynmi uvedenými v schválenom označení vrátane príslušného návodu na použitie alebo príručky pre lekárske postupy pre systémy MED-EL CI/ABI, v prípade, že neboli dodržané odporúčané chirurgické postupy alebo ak k poškodeniu implantátu došlo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, úmyselného zneužitia alebo nesprávneho používania z fyzikálneho, elektrického alebo magnetického hľadiska. Explantované implantáty alebo magnety musia byť zaslané spoločnosti MED-EL na účely kontroly. Explantované zariadenia a magnety sa stávajú majetkom spoločnosti MED-EL a musia byť vrátené do piatich (5) pracovných dní od explantácie, aby sa zamedzilo fakturácii náhradného implantátu alebo magnetu.

Nároky na záruku vyplývajúce z tohto rozšírenia globálnej záruky je možné vzniesť prostredníctvom kliniky alebo priamo u akejkoľvek miestnej pobočky spoločnosti MED-EL, prípadne u distribútora MED-EL.

Toto rozšírenie globálnej záruky vstupuje do platnosti od 27. 1. 2021 pre všetky tu uvedené implantáty MED-EL (vrátane už implantovaných). Záruka sa však nevzťahuje na vyšetrenie MR, ktoré bola vykonané pred dátumom účinnosti tohto rozšírenia globálnej záruky.