Počutie a strata sluchu

Každá časť ucha hrá dôležitú úlohu pri sprístupnení zvukovej informácie mozgu. Porucha sluchu je výsledkom poškodenia jednej alebo viacerých štruktúr vonkajšieho, stredného alebo vnútorného ucha. Pre pochopenie porúch sluchu, je dobré ovládať anatómiu ucha a rozumieť, ako počutie funguje. Nasledujúce stránky Vám spravia všeobecný prehľad.

Porucha sluchu by mala byť vždy diagnostikovaná profesionálom – audiológom alebo ORL špecialistom. Ten otestuje počutie a určí typ a stupeň poruchy. Vyhotoví sa audiogram, ktorý ilustruje tieto zistenia.
 

Poznáme tieto štyri poruchy sluchu:


Prvá a najčastejšia je senzoroneurálna porucha sluchu, ktorá je spôsobená chýbaním alebo poškodením zmyslových buniek (vláskových buniek) v kochlei. Prevodová porucha sluchu zahŕňa všetky problémy, ktoré bránia zvuku dostať sa z vonkajšieho alebo stredného ucha do kochley. Zmiešaná porucha sluchu je kombinácia senzoroneurálnej a prevodovej poruchy. Neurálna porucha sluchu nastáva, keď sluchový nerv nemôže poslať signál do mozgu.

© 2020 MED-EL