Zásady ochrany osobních údajů týkající se dat

Informace o zpracování dat podle článku 13 a 14 směrnice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Staráme se o ochranu vašich osobních údajů a vašeho soukromí. Z toho důvodu vás v následujícím textu budeme informovat o zacházení s vašimi osobními údaji, zvláště o tom, kvůli čemu zpracováváme vaše osobní údaje, komu je předáváme a o vašich nárocích a právech týkajících se ochrany osobních údajů. Když dále mluvíme o datech, máme na mysli vaše osobní údaje. Toto jsou všechno informace, které vás přímo nebo nepřímo identifikují jako osobu.

Přečtěte si prosím pozorně následující informace.

Informace o těchto zásadách

Tyto zásady vysvětlují, kdy a proč sbíráme osobní údaje, jak je používáme, jak zachováváme jejich bezpečnost a jaká jsou vaše práva v souvislosti s nimi. Můžeme shromažďovat, používat a uchovávat vaše osobní údaje, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů a jak je popsáno, když shromažďujeme data od vás. Vyhrazujeme si právo čas od času změnit tyto zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Doporučujeme pravidelně kontrolovat naše webové stránky (www.medel.com), zda nedošlo k nějakým změnám (změny však nebudou prováděny zpětně). Při zacházení s vašimi osobními údaji budeme vždy dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Pro účely GDPR budeme „správcem“ všech osobních údajů, které o vás uchováváme.

Kdo je zodpovědný za zpracování dat?

Odpovědný správce je:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakousko
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Odpovědný pověřenec pro ochranu osobních údajů může být kontaktován přímo

privacy.cz@medel.com

nebo

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
attn. Datenschutzbeauftragter
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Rakousko

Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás získáme v průběhu obchodního vztahu. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáme od třetích stran nebo z veřejně přístupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík zemí, tisk, média) přípustným způsobem (např. z plnění objednávek / smluv, plnění právních závazků nebo souhlasu, který jste poskytli).

Vaše osobní údaje obsahují zejména:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a telefonních čísel
 • Demografické údaje, jako například poštovní směrovací číslo, zeměpisnou polohu, preference a zájmy
 • Další informace související se studiemi průzkumu trhu
 • IP adresu
 • Uživatelská jména a hesla pro chráněné sekce webových stránek
 • U žádostí o zaměstnání kromě jména a kontaktních údajů také poskytnuté osobní údaje, školení, další znalosti a kvalifikace, předchozí zaměstnavatelé a zaslané dokumenty, jako jsou životopisy, certifikáty apod.

Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou vaše údaje zpracovávány?

Zpracováváme vaše osobní údaje podle předpisů o ochraně osobních údajů (GDPR a zákon o ochraně osobních údajů v aktuální verzi).

Akademie

Můžete se zaregistrovat do naší online databáze médií obsahující informace a kurzy produktů a služeb MED-EL. Pro registraci musíte poskytnout následující údaje: jméno, e-mail, adresu, vyhodnocení chování uživatele

Účel:
Registrace a používání naší online databáze médií Akademie

Právní základ:
Splnění smlouvy – Článek 6 (1) písmeno b) GDPR

Přístup k neveřejným informacím

Přístup k neveřejným informacím (např. softwaru ke stažení, dalším službám, např. eLearningu) můžete získat registrací na našich webových stránkách a poskytnout nám následující údaje: jméno, e-mail, uživatelské jméno, heslo

Účel:
Personalizace za účelem získání přístupu k neveřejným informacím o produktech a službách společnosti MED-EL

Právní základ:
Souhlas – Článek 6 (1) písmeno a) GDPR; splnění smlouvy – Článek 6 (1) písmeno b) GDPR

Vyhledávač klinik

Pokud povolíte přístup k údajům o poloze ve svém prohlížeči, zobrazí se vám kliniky a distribuční partneři poblíž. Vaše poloha bude lokalizována identifikací pozice vaší IP adresy. Údaje nebudou uloženy.

Účel:
Zobrazení klinik a distribučních partnerů v blízkosti místa, kde se nacházíte

Právní základ:
Souhlas – Článek 6 (1) písmeno a) GDPR

Kontaktní formuláře

Můžete kontaktovat společnost MED-EL (např. ohledně požadavků na produkty, podporu atd.) vyplněním našich kontaktních formulářů. Kontakt se běžně uskutečňuje e-mailem, pokud je poskytnuto telefonní číslo, pak telefonicky.

Při odeslání kontaktního formuláře se zpracovávají vaše údaje z kontaktních polí (jméno, povolání (např. chirurg, domácí péče, audiolog), zájmy (odborné zájmy), telefon, adresa (ulice, číslo domu, město, PSČ, region, stát), e-mail, zájem o zařazení do distribučního seznamu pro zprávy e-mailem).

Účel:
Odpovědi/pomoc s vašimi požadavky

Právní základ:
Souhlas – Článek 6 (1) písmeno a) GDPR

Novinky a zprávy e-mailem

Když nás kontaktujete, můžete se zaregistrovat k odběru našeho informačního bulletinu a do distribučních seznamů pro zprávy e-mailem, které vám poskytnou informace o našich produktech a službách. Použijí se následující údaje: jméno, profese, profesní zájmy, telefonní adresa, e-mail, vyhodnocení chování uživatele (např. otvírání e-mailů a kliknutí na odkazy v nich)

Účel:
Propagace produktů a služeb společnosti MED-EL

Právní základ:
Souhlas – Článek 6 (1) písmeno a) GDPR

Online zkoušky sluchu

Můžete provést zvukovou zkoušku sluchu prostřednictvím našich webových stránek. Po zkoušce máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře. Výsledky zkoušky budou anonymizovány a uloženy pro účely analýzy v případě, že byste se chtěl/a s námi spojit.

Jakmile dokončíte zkoušku sluchu, můžeme vám nabídnout možnost spojit se s námi pomocí kontaktního formuláře. Když odešlete kontaktní formulář, zpracují se vaše údaje z polí kontaktního formuláře (jméno, příjmení, e-mail).

Účel:
Odpovědi/pomoc s vašimi požadavky na dostupná sluchová řešení.

Právní základ:
Souhlas – Článek 9 (2) písmeno a) GDPR

Online pracovní žádost

Na našich webových stránkách můžete podat žádost o práci nebo podat žádost na konkrétní pracovní pozici. Pro více informací o článku 13, který obsahuje nařízení o obecné ochraně údajů (GDPR) v souvislosti se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů, kterých se tato online žádost týká, prosím navštivte naše stránky „Informace o ochraně osobních údajů MED-EL pro žadatele“.

Účel:
Žádost o práci

Právní základ:
Souhlas – Čl. 6 (1) a b) GDPR

Chirurgická video knihovna

Jako profesionál se můžete zaregistrovat do naší online databáze médií obsahující případové studie o implantaci produktů MED-EL. Pro registraci musíte nám poskytnout následující údaje: jméno, e-mail, telefon, název kliniky, adresu kliniky, zájmy (CI, MEI, BCI, ABI)

Účel:
Registrace a používání naší Chirurgické video knihovny

Právní základ:
Splnění smlouvy – Článek 6 (1) písmeno b) GDPR

Kdo získá vaše údaje?

Ve společnosti MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H., získají vaše údaje pouze ta oddělení nebo ti zaměstnanci, kteří je potřebují pro zpracování k odpovídajícím účelům. Kromě toho dostanou vaše údaje námi pověření zpracovatelé (poskytovatelé IT služeb, tiskové služby, marketing atd.), pokud je potřebují ke splnění patřičných úkolů. Všichni zpracovatelé byli pečlivě vybráni a přijali vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s povinnostmi ochrany osobních údajů a že budou chráněna vaše práva. Především smluvní zpracovatelé nesmějí použít vaše osobní údaje pro své vlastní účely.

Pokud jde o předávání údajů jiným třetím stranám, zdůrazňujeme, že takové předání se provádí pouze na základě platného právního základu a pro předem stanovené účely.

Aktualizace

Aktualizace vašich osobních údajů probíhá především na základě vaší přímé zpětné vazby nebo upozornění na změnu. Aktualizace je však možná také díky informacím od třetích stran nebo díky použití veřejně dostupných informací.

Jak dlouho budou vaše osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné, po dobu trvání našeho obchodního vztahu (zahájení, zpracování a ukončení smlouvy), a také v souladu se zákonem stanovenými závazky týkajícími se skladování a dokumentace vyplývajícími z Rakouského obchodního zákoníku (UGB) a Federálního daňového zákoníku (BAO) nebo kvůli uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků.

Doba uchovávání je navíc stanovena zákonnými promlčecími lhůtami, které mohou být například podle Obecného občanského zákoníku (ABGB) obvykle 30 let, v některých případech však pouze 3 roky.

Vaše údaje budou proto v zásadě vymazány po úplném provedení smlouvy, zrušení vašeho souhlasu nebo v případě vaší námitky, pokud není požadováno uchovávání pro splnění zákonné povinnosti nebo pro ustavení, výkon nebo obranu právních nároků. Další zpracování se uskuteční pouze tehdy, pokud jste výslovně souhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo pokud jsme si vyhradili další zpracování údajů, které je povoleno zákonem.

Existuje možnost provedení anonymizace údajů namísto jejich odstranění. V takovém případě je jakýkoli osobní odkaz nenávratně odstraněn, a z toho důvodu nadále neplatí povinnosti zrušení ochrany osobních údajů. V takovém případě nelze obnovit žádný osobní odkaz.

Vaše práva

V rámci GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup – Článek 15 GDPR:
  Právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, právo na přístup k těmto osobním údajům;
 • Právo na opravu – Článek 16 GDPR:
  Právo dosáhnout bez zbytečného odkladu opravy nepřesných osobních údajů, které se vás týkají;
 • Právo na výmaz ('právo být zapomenut') – Článek 17 GDPR:
  Právo dosáhnout vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu;
 • Právo na omezení zpracováníČlánek 18 GDPR:
  Právo dosáhnout omezení zpracování vašich osobních údajů;
 • Právo na přenositelnost údajůČlánek 20 GDPR:
  Právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste nám poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo bez překážek předat tyto údaje jinému správci;
 • Právo vznést námitkuČlánek 21 GDPR:
  Právo kdykoliv vznést námitku, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě Článku 6 (1) písmene e) nebo f) GDPR.

Chcete-li získat přístup k vašim údajům, změnit vaše kontaktní preference, nebo vznést jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo způsobu jakým zpracováváme vaše osobní údaje, pošlete prosím e-mail na privacy.cz@medel.com nebo se obraťte na některou z nejbližších regionálních kanceláří MED-EL: Kanceláře společnosti MED-EL ve světě

Přestože se budeme snažit řešit jakékoli dotazy nebo obavy, které byste mohl/-a mít, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, nebo pokud byly vaše nároky na ochranu osobních údajů jiným způsobem porušeny, můžete si stěžovat dozorujícímu orgánu. V Rakousku je zodpovědný orgán pro ochranu osobních údajů:

Mám povinnost poskytovat osobní údaje?

V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout pouze takové osobní informace, které jsou nezbytné pro založení a vedení obchodního vztahu nebo které musíme shromažďovat ze zákona. Jste také povinen/povinna upozornit nás na jakékoliv změny vašich údajů. Bez těchto údajů musíme obvykle odmítnout uzavření nebo plnění smlouvy nebo již existující smlouva nemůže být dále plněna a bude následně ukončena.

Jsou mé údaje používány pro automatizované rozhodování včetně profilování?

Nepoužíváme automatické rozhodování podle článku 22 GDPR.

Zabezpečení

Naším závazkem je zajistit, že vaše informace budou v bezpečí. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k těmto údajům nebo jejich prozrazení, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme online.

Odkazy na další webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však použijete tyto odkazy k opuštění našeho webu, měli byste si být vědomi toho, že nemáme žádnou kontrolu nad těmito jinými webovými stránkami. Proto nemůžeme být zodpovědní za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě takovýchto stránek, a na takové stránky se toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Měli byste být opatrní a podívat se na prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro danou webovou stránku.

 

Soubory cookies a soubory cookies pro pluginy sociálních sítí

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Téměř všechny webové stránky používají tuto technologii. Soubor stáhne váš internetový prohlížeč, jakmile poprvé navštívíte danou webovou stránku. Při příští návštěvě těchto webových stránek prostřednictvím stejného zařízení se soubor cookie a uložené informace buď vrátí webové stránce, která ho vytvořila (cookie první strany), nebo bude odeslán jiné webové stránce, které patří (cookie třetích stran). Tímto se řekne webové stránce, že byla již dříve zobrazena v tomto prohlížeči a v některých případech se bude lišit zobrazený obsah.

Některé soubory cookies jsou zvláště užitečné, neboť mohou zlepšit uživatelský komfort při další návštěvě webové stránky, kterou jste již několikrát navštívili. Za předpokladu, že používáte stejné zařízení a stejný prohlížeč jako předtím, soubory cookie si například podle vašich preferencí pamatují, jak používat stránku a přizpůsobují zobrazené nabídky tak, aby byly relevantnější vašim osobním zájmům a potřebám. Většina souborů cookies, které používáme, se automaticky smaže z vašeho pevného disku po ukončení relace prohlížeče („cookie relace“). Kromě toho také používáme soubory cookies, které zůstávají na pevném disku i po ukončení relace. To se provádí hlavně za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti při opětovném navštívení webových stránek, které pak mohou být přizpůsobeny vašim osobním potřebám, a tak lze optimalizovat doby načítání.

Cookies nevyžadující schválení

Základní soubory cookie, také nazývané „nezbytně nutné“, zaručují funkce, bez kterých byste nemohli používat tento web tak, jak bylo zamýšleno. Tyto soubory cookies používáme výhradně my a proto se nazývají cookies první strany. Jsou uloženy pouze ve vašem počítači během aktuální relace prohlížeče. Absolutně nezbytné soubory cookies: Pro funkci přihlášení máme takzvané „cookie relace“. Bez tohoto cookie není možné přihlášení a tedy ani funkce, které jsou dostupné po přihlášení.

Kromě toho takové soubory cookies navíc zajišťují například funkci změny z http na https, a tím i splnění vyšších bezpečnostních požadavků na přenos dat při změně stránek. Souhlas s použitím základních souborů cookies není požadován.

Cookies vyžadující schválení

Soubory cookies, které nejsou vyloženě vyžadovány zákonem, aby bylo možno používat webové stránky, stále provádí důležité úkoly. Bez těchto cookies nebudou dostupné funkce, které umožňují pohodlné prohlížení webových stránek, jako je například předvyplnění formulářů. Provedená nastavení, například výběr jazyka, nelze uložit, a proto je třeba je na každé stránce znovu zkontrolovat. Použité soubory cookies první strany včetně dalšího popisu:

Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Použití zahrnuje režim provozu Universal Analytics. To usnadňuje přiřazení dat, relací a interakcí mezi různými zařízeními k pseudonymnímu ID uživatele a tím k analýze aktivit uživatelů v různých zařízeních.

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které jsou textovými soubory umístěnými v počítači, a umožňují tak provozovateli webových stránek analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace generované souborem cookie o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymizace IP, společnost Google předem redukuje vaši adresu IP v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho užívání webu, k sestavování přehledů o aktivitách na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. Náš skutečný zájem o zpracování dat je také podložen těmito účely. Právním základem pro použití služby Google Analytics je článek 6 (1) f) GDPR. Relace a kampaně jsou ukončeny po určité době. Standardně se relace ukončují po uplynutí 30 minut bez aktivity a kampaně po šesti měsících. Časový limit pro kampaně nesmí překročit dva roky. Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Používání souborů cookies můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení prohlížeče, nicméně upozorňujeme, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat plnou funkčnost tohoto webu. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a týkající se vašeho používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracovávala tyto údaje stažením a instalací doplňku prohlížeče:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Provedení a testování

Tyto webové stránky používají vizuální optimalizátor webových stránek Visual Website Optimizer (VWO). Pomocí VWO vytváříme uživatelské testy pro optimalizaci a další rozvoj našich webových stránek. VWO analyzuje statická data o používání našich webových stránek. Navíc se tento nástroj používá jako nástroj pro A/B testování. V tomto procesu jsou odpovídajícím variantám testů přiřazena data, jako např. počet návštěvníků, klikání uživatelů a průměrná aktivní doba pobytu uživatele webu.

Doba uložení:
Relace nebo některé údaje až 10 let (všechna data jsou anonymní)

Opt-Out:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Pluginy pro sociální sítě

Na webových stránkách používáme také tzv. pluginy (dále jen tlačítka) sociálních sítí: 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (komentáře Facebooku, facebookové tlačítko To se mi líbí a sociální widgety)
 • LinkedIn (tlačítko LinkedIn a sociální widgety)
 • Twitter (twitterové tlačítko Tweet a sociální widgety)
 • Google (tlačítko Google+ a sociální widgety, písma Google, tlačítko YouTube a sociální widgety)

. Když navštívíte naše webové stránky, jsou tato tlačítka ve výchozím nastavení vypnuta, tj. neposílají žádné údaje do příslušných sociálních sítí bez vašeho zásahu. Než budete moci tlačítka používat, musíte je aktivovat kliknutím. Tlačítko zůstane aktivní, dokud je nedeaktivujete nebo nevymažete soubory cookie.

Po aktivaci je vytvořeno přímé spojení se serverem sociální sítě. Obsah tlačítka je pak přenesen ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek. Po aktivaci tlačítka může sociální síť již shromažďovat data bez ohledu na to, zda s tlačítkem nějak pracujete. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, může to přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Sociální síť nemůže být přiřazena k jiným webovým stránkám dříve, než na nich aktivujete příslušné tlačítko. Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby sdružila informace, které shromažďujete, když navštívíte naše webové stránky, s vašimi uloženými informacemi o členství, musíte se před aktivací tlačítek sociálních sítí odhlásit ze sociální sítě. Nemáme žádný vliv na množství dat shromážděných sociální sítí pomocí jejích tlačítek. Účel a rozsah shromažďování údajů sociální sítí, jejich další zpracování a využívání jakož i vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných sociálních sítí.

 

Poslední aktualizace těchto zásad proběhla v květnu 2018.

 


© 2020 MED-EL