آناتومی گوش

برای درک بهتر کم شنوایی ، ابتدا بهتر است آناتومی گوش را بشناسیم. گوش دارای سه بخش اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.
 

آناتومی گوش انسان

گوش خارجی

  • لاله گوش – صداها را جمع آوری کرده و به داخل کانال گوش هدایت می کند
  • کانال گوش (مجرای گوش خارجی) – صداها را به داخل گوش هدایت می کند

 

گوش میانی

  • پرده گوش (پرده صماخ) – صدا را به ارتعاش تبدیل می کند
  • استخوان چکشی، سندانی و رکابی (مالوس، استخوان سندانی و استاپس) – این زنجیره مرکب از سه استخوان کوچک (استخوانچه)  ارتعاشات را به گوش داخلی منتقل میک ند

 

گوش داخلی

  • گوش داخلی (حلزون) – حاوی مایع مخصوص و سلولهای «موئی» بسیار حساسی است.  این ساختارهای مو مانند ریز ، زمانی که توسط صدا تحریک شوند به ارتعاش درمی آیند
  • سیستم دهلیزی – حاوی سلول هایی است که تعادل را حفظ می کنند
  • عصب شنوایی – که از حلزون گوش به مغز کشیده شده است

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.