شنوایی چطور کار می کند

  1. صدا به داخل مجرای گوش هدایت شده و موجب حرکت پرده گوش می شود.
  2. پرده گوش با صدا به ارتعاش در می آید.
  3. ارتعاش صدا موجب حرکت از استخوانچه تا حلزون گوش می شود.
  4. ارتعاش صدا باعث حرکت مایع موجود در حلزون می شود.
  5. حرکت مایع موجب می شود تا سلولهای موئی خم شوند. سلولهای موئی سیگنال های عصبی را ایجاد می کنند که توسط عصب شنوایی دریافت می شوند. سولهای موئی که در انتهای حلزون قرار گرفته اطلاعات مربوط به صدای ضعیف را ارسال می کنند در حالی که سلولهایی که در انتهای دیگر آن قرار گرفته اند اطلاعات مربوط به صدای قوی را می فرستند.
  6. عصب شنوایی سیگنال ها را به مغز ارسال میکند جایی که آنها مورد تفسیر قرار می گیرند.

© 2020 MED-EL