Thông báo Pháp lý

Chịu trách nhiệm cho Nội dung:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Áo
Điện thoại: +43 5 77 88
office@medel.com

Số đăng ký: FN 48608 h
MÃ SỐ VAT: ATU 31722507

CEO:
Univ.Doz. Giáo sư Ingeborg Hochmair