Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο:

MED−EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Αυστρία
Τηλ: +43 5 77 88
office@medel.com

Αριθ. μητρώου FN 48608h
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ATU 31722507

CEO:
Υφηγητής Dr. Ingeborg Hochmair

Σχετικά με τη MED-EL