Hayley (ốc tai điện tử)

Johannes (ốc tai điện tử)

Anja (ốc tai điện tử)

Mona (cấy ốc tai điện tử)

Petr ( ốc tai điện tử)

Katarzyna (Kích thích âm điện EAS)

Daniela (BB)

Hartmut (BB)

Karin (BB)

Petra (BB)

© 2020 MED-EL