FLEX24 Electrode Array

Dãy điện cực FLEX24 có đặc trưng dây hình lượn sóng chỉ có ở MED-EL và đầu mút không chấn thương để có độ mềm dẻo tối đa khi gài vào. Tăng tính mềm dẻo cơ học và tính không chấn thương là then chốt để bảo toàn thính lực còn lại. Cả ba lựa chọn cấy ốc tai điện tử đều có sẵn trong dãy điện cực FLEX24 được thiết kế để gắn vào không sâu hơn lần gắn ốc tai cơ bản.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.