Advantage VIBRANT SOUNDBRIDGE

The Most Successful Middle Ear Implant since 1996

  1. Luetje C.M., Brackman D., Balkany T.J., Maw J., Baker R.S., Kelsall D., Backous D., Miyamoto R., Pariser S., Arts A. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III với thiết bị cấy tai giữa Vibrant® Soundbridge : Một nghiên cứu đa trọng điểm đươc kiểm soát trong tương lai Otolaryngology – Giải Phẫu Đầu và Cổ , 126: 97-107, tháng 2 năm 2002.
  2. Mosnier I, Sterkers O, Bouccara D, et al. Lợi ích của thiết bị Vibrant Soundbridge ở bệnh nhân cấy ghép tai & thính giác từ 5 đến 8 năm, 29;281–284, 2008
     

*Vibrant Soundbridge được chấp thuận là một giải pháp điều trị cho trẻ em ở châu Âu và các quốc gia chấp nhận chứng nhận CE mark
 

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.