Giải phẫu của tai

Để hiểu rõ nhất về tình trạng nghe kém, trước hết phải hiểu về giải phẫu tai. Tai có 3 phần chính: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

Quá trình nghe diễn ra như thế nào

Âm thanh, dưới dạng các rung động, đi qua tai ngoài, tai giữa và tai trong trên đường đi đến ốc tai.

Các Loại Nghe Kém

Có bốn loại nghe kém khác nhau: Nghe Kém Truyền Dẫn, Nghe Kém Thần Kinh Giác Quan, Nghe Kém Hỗn Hợp và Nghe Kém Thần Kinh.

Thính Lực Đồ

Thính lực đồ là biểu đồ minh họa thính lực khả dụng của một người và mức độ nghe kém ở mỗi bên tai của người đó.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.