FineTuner Remote Control

For Uninterrupted Hearing, Anywhere You Go

Bộ điều khiển từ xa ốc tai điện tử đầu tiên dễ sử dụng nhất trên thế giới. FineTuner cho phép người dùng thay đổi “các thông số một cách năng động khi đang di chuyển,” mà không phải tháo bộ xử lý ra khỏi tai, để việc nghe không bị gián đoạn. FineTuner có các nút bấm lớn, do đó dễ sử dụng – đặc biệt cho những người gặp khó khăn khi sử dụng hay khó nhìn thấy các nút điều khiển nhỏ. Những người cấy MED-EL hai bên có thể điều chỉnh độc lập cho cả hai bộ xử lý âm thanh với một bộ điều khiển từ xa FineTuner duy nhất.

© 2020 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.