Advantages of

Early Cochlear Implantation

Con của bạn có thể có lợi ích từ ốc tai điện tử dù bé ở độ tuổi nào. Tuy nhiên, đối với trẻ bị điếc trước khi học nói, càng có khả năng thành công nếu chúng được cấy ở tuổi nhỏ.1 Những đứa trẻ này tiếp nhận thông tin thính giác vào lúc não của chúng đặc biệt sẵn sàng để học ngôn ngữ. Trong nhiều trường hợp, khi trẻ em bị nghe kém sâu được cấy đủ sớm, thính giác và ngôn ngữ của chúng có thể phát triển theo cách tương tự so với các bạn cùng trang lứa. Trong các trường hợp này, ngôn ngữ nói dường như nổi bật một cách gần như tự nhiên.2,3

Đối với những đứa trẻ đã có trải nghiệm nghe và bị mất thính giác sau đó, một quy tắc tương tự: thời gian bị điếc càng ngắn, chúng càng có khả năng nhận được lợi ích từ một ốc tai điện tử.

Hiện nay, trẻ em được cấy sớm ở năm đầu tiên của cuộc đời. Điều này một phần do các thủ thuật phẫu thuật cải thiện.4 Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy các kết quả tốt hơn cho các trẻ em được cấy ở tuổi nhỏ.5,6
  1. Valencia D M et al. Cấy ghép ốc tai ở em bé dưới 12 tháng tuổi Int J Pediatr Otorhinolaryngol. Tháng 6 năm 2008; 72(6):767-73.
  2. Moeller M et al. Sự phát âm của trẻ nghe kém so với trẻ có thính lực bình thường: Phần I – phát triển ngữ âm Thính Giác Tai. 28(5), 2007 Sep:605-627.
  3. Moeller M và đồng nghiệp. Sự phát âm của trẻ nghe kém so với trẻ có thính lực bình thường: Phần II – chuyển tiếp sang từ Thính Giác Tai. 28(5), 2007 Sep:628‑642.
  4. Johr M và đồng nghiệp. Giải phẩu tai ở trẻ dưới 1 tuổi: các rủi ro và vấn đề liên quan đến phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Otol Neurotol. 29(3), 2008 Apr:310‑313.
  5. Anderson I và đồng nghiệp. Cấy ốc tai cho trẻ dưới hai tuổi – Kết quả cho ta biết là gì? Int J of Pediatr Otorhinolaryngol. 68:425-431, 2004.
  6. Schweizer M, Brachmaier J và đồng nghiệp. Đánh giá theo chiều dọc các trẻ em được cấy ốc tai sớm: các kết quả đầu tiên. Được trình bày tại NHS 2006. Como, Italy.

Parent Guide

Thêm nữa

© 2020 MED-EL