Typy porúch sluchu

Prevodová porucha sluchu

Každý problém vo vonkajšom alebo vnútornom uchu, ktorý bráni zvuku, aby sa správne preniesol sa volá prevodová porucha sluchu. Podľa závažnosti bývajú tieto poruchy ľahké až stredne ťažké v rozsahu 25-65 decibelov.

Prevodová porucha sluchu môže byť len dočasná. V niektorých prípadoch môžu pomôcť lieky alebo operácia.

Senzoroneurálna porucha sluchu

Senzoroneurálna porucha je zapríčinená absenciou alebo poškodením senzorov (vláskových buniek) v kochlei. Známa je aj pod názvom nervová hluchota, senzoroneurálna porucha sluchu môže byť ľahká, stredne ťažká, ťažká až úplná hluchota.

Ľahká až stredne ťažká porucha sluchu sa rieši načúvacou pomôckou alebo stredoušným implantátom. Kochleárne implantáty sa používajú pri ťažkej poruche sluchu alebo hluchote.

Niektorí ľudia majú senzorineurálne stratu sluchu iba vo vysokých frekvenciách, často sa označuje ako čiastočná hlúchota. V týchto prípadoch sú poškodené iba vlásočnicové bunky pri báze kochlei. Vnútočná časť kochlei, apex, a bunky tam su zodpovedné za spracovanie nízkych tónov, sú funkčné. Kombinovaná elektrická a akustické stimulácia, EAS, bola navrhnúta na liečbu práve tohoto typu poškodenia.

Zmiešaná porucha

Zmiešaná porucha sluchu je kombinácia senzoroneurálnej a prevodovej poruchy sluchu. Vzniká problémom vo vnútornom uchu, ktorý je skombinovaný s poruchou vo vonkajšom alebo strednom uchu. Riešenie spočíva v liekoch, operácii alebo načúvacích pomôckach.

Neurálna porucha sluchu

Absencia alebo poškodenie sluchového nervu vedie k neurálnej poruche sluchu. Takáto porucha znamená hluchotu a je väčšinou trvalá.

Načúvacie pomôcky ani kochleárne implantáty nepomôžu, lebo nerv nie je schopný preniesť zvukovú informáciu do mozgu.

V mnohých prípadoch môže práve ABI (kmeňový implantát) byť riešením.

© 2020 MED-EL