Polityka prywatności danych

Informacje dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników. Z tego powodu w niniejszym dokumencie informujemy o sposobie postępowania z danymi osobowymi, w szczególności o celach przetwarzania, podmiotach odbierających dane oraz przysługujących użytkownikom roszczeniach i prawach z zakresu ochrony danych. W dalszej części dokumentu dane oznaczają informacje osobowe. Są to wszystkie informacje umożliwiające bezpośrednią albo pośrednią identyfikację.

Prosimy o uważne przeczytanie tych informacji.

O niniejszym dokumencie

W tym dokumencie wyjaśniamy, w jakich sytuacjach i do jakich celów zbieramy informacje osobowe, w jaki sposób je wykorzystujemy i zabezpieczamy. Opisujemy także przysługujące użytkownikom prawa z tego zakresu. Możemy zbierać, wykorzystywać i przechowywać dane osobowe użytkowników zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności danych oraz opisem podawanym podczas gromadzenia danych. Zastrzegamy prawo do wprowadzania poprawek do niniejszej polityki prywatności danych. Nie wymaga to wcześniejszego zawiadomienia. Zalecamy regularne odwiedzanie naszej strony (www.medel.com) w celu zapoznania się z ewentualnymi poprawkami (poprawki nie obowiązują ze skutkiem wstecznym). Przetwarzając dane, postępujemy zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). W rozumieniu RODO będziemy „administratorem” wszystkich przechowywanych danych osobowych.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Administratorem odpowiedzialnym w tym zakresie jest:

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria
Tel.: +43 5 77 88
office@medel.com

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się bezpośrednio pod

privacy.pl@medel.com

albo

MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH
dopisek: Inspektor ochrony danych
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck
Austria

Jakie dane są przetwarzane i skąd one pochodzą?

Przetwarzamy dane osobowe otrzymywane od użytkowników w ramach relacji handlowych. Oprócz tego przetwarzamy dane osobowe otrzymywane od podmiotów trzecich lub pochodzące z publicznie dostępnych źródeł (np. z rejestru przedsiębiorstw, rejestru stowarzyszeń, rejestru krajowego, prasy, mediów) w zakresie dozwolonym przez prawo (np. w celu realizacji zamówień/umów, spełnienia zobowiązań prawnych albo na podstawie udzielonej zgody).

Dane osobowe obejmują w szczególności:

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail i numer telefonu
 • Informacje demograficzne, takie jak kod pocztowy, położenie geograficzne, preferencje i zainteresowania
 • Inne informacje istotne pod względem badania rynku
 • Adres IP
 • Nazwy użytkownika i hasła do zabezpieczonych obszarów strony internetowej
 • Do celów rekrutacyjnych, oprócz imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, przetwarzamy także przekazywane nam dane osobowe dot. odbytych szkoleń, posiadanej wiedzy i umiejętności, wcześniejszych miejsc zatrudnienia oraz przesłane dokumenty, takie jak CV, certyfikaty itp.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych?

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami dot. ochrony danych (RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych – DSG) w aktualnie obowiązującym brzmieniu.

Akademia

Użytkownicy mogą zarejestrować się do naszej internetowej multimedialnej bazy danych, zawierającej informacje i kursy dotyczące produktów oraz usług MED-EL. Aby się zarejestrować, należy przekazać nam następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, adres, analiza zachowania użytkownika

Cel:
Rejestracja do Akademii (internetowej multimedialnej bazy danych) i korzystanie z niej

Podstawa prawna:
Wykonanie umowy – art. 6 (1) lit. b) RODO

Dostęp do informacji niepublicznych

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji niepublicznych (np. możliwość pobrania oprogramowania, dodatkowe usługi takie jak eLearning), rejestrując się na naszej stronie i podając nam następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, nazwę użytkownika, hasło

Cel:
Identyfikacja w celu uzyskania dostępu do informacji niepublicznych dotyczących produktów i usług MED-EL.

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 6 (1) lit. a) RODO; wykonanie umowy – art. 6 (1) lit. b) RODO

Wyszukiwanie kliniki

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dostęp do informacji o lokalizacji, uzyskiwanych za pośrednictwem przeglądarki, wyświetlą się pobliskie kliniki i partnerzy dystrybucyjni. Lokalizacja użytkownika zostanie określone na podstawie adresu IP. Te dane nie zostaną zachowane.

Cel:
Wyświetlenie klinik i partnerów dystrybucyjnych znajdujących się w okolicy

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 6 (1) lit. a) RODO

Formularze kontaktowe

Użytkownicy mogą skontaktować się z przedsiębiorstwem MED-EL (np. w przypadku pytań dot. produktów, wsparcia itp.), wypełniając formularz kontaktowy. Zwykle kontaktujemy się mailowo albo telefonicznie, jeśli podano numer telefonu.

W przypadku przesłania formularza kontaktowego przetwarzane są dane wprowadzone do pól formularza (imię i nazwisko, zawód [np. chirurg, opiekun domowy, audiolog], zainteresowania [zainteresowania zawodowe], nr telefonu, adres [ulica, numer domu, miasto, kod pocztowy, region, kraj], adres e-mail, chęć dołączenia do listy mailingowej).

Cel:
Odpowiedź na zapytanie/doradztwo w związku z zapytaniem

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 6 (1) lit. a) RODO

Newsletter i listy mailingowe

Kontaktując się z nami, użytkownicy mogą zarejestrować się do newslettera i list mailingowych, co zapewni dostęp do informacji o naszych produktach i usługach. Wykorzystywane są następujące dane: imię i nazwisko, zawód, zainteresowania zawodowe, nr telefonu, adres, e-mail, analiza zachowania użytkownika (np. otwarcie i klikanie zawartości maili)

Cel:
Reklamowanie produktów i usług MED-EL

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 6 (1) lit. a) RODO

Internetowe badania słuchu

Na naszej stronie można wykonać badanie słuchu. Po zakończeniu badania można skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego. Wyniki badania zostaną zanonimizowane i będą przechowywane w celach analizy na wypadek, gdyby użytkownik chciał się z nami skontaktować.

Po zakończeniu badania słuchu możemy zaproponować kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podczas wysyłania formularza kontaktowego przetwarzane są dane wprowadzone do pól (imię, nazwisko, adres e-mail).

Cel:
Odpowiedź na zapytanie związane z dostępnymi rozwiązaniami słuchowymi/doradztwo w tym zakresie

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 9 (2) lit. a) RODO

Internetowe podania o pracę

Za pośrednictwem naszej strony internetowej można ubiegać się o wolne posady, staże czy po prostu wysłać podanie. Przetwarzane będą następujące dane: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail, preferencje, zainteresowania, edukacja, pozostałe umiejętności i kwalifikacje, dodatkowe informacje, inne dane i dokumenty (np. CV).

Cel:
Podanie o pracę

Podstawa prawna:
Zgoda – art. 6 (1) lit. b) RODO

Biblioteka nagrań z zabiegów

Jako specjaliści, użytkownicy mogą zarejestrować się do naszej internetowej multimedialnej bazy danych, zawierających analizy przypadków z zakresu implantacji produktów MED-EL. W celu rejestracji należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwę kliniki, adres kliniki, zainteresowania (CI, MEI, BCI, ABI)

Cel:
Rejestracja do biblioteki nagrań z zabiegów i korzystanie z niej

Podstawa prawna:
Wykonanie umowy – art. 6 (1) lit. b) RODO

Komu przekazujemy dane?

W spółce MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. dostęp do danych użytkowników otrzymują tylko wyznaczone działy i pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych w określonych celach. Oprócz tego dane użytkowników otrzymują zatrudnione przez nas podmioty przetwarzające (usługodawcy z dziedziny IT, poligrafii, marketingu itp.) o ile jest to konieczne do wykonania ich czynności. Starannie wybieramy podmioty przetwarzające i wdrażamy adekwatne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zapewnienie przetwarzania danych zgodnie z prawem oraz ochronę praw użytkowników. Przede wszystkim podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy, nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych użytkowników do własnych celów.

W odniesieniu do przesyłania danych podmiotom trzecim informujemy, że takie odbywa się ono wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i w określonym z góry celu.

Aktualizacja

Aktualizacja danych osobowych odbywa się głównie na podstawie bezpośredniej informacji zwrotnej albo po zgłoszeniu zmiany. Aktualizację możemy wykonać także po otrzymaniu informacji od podmiotów trzecich albo w oparciu o dane dostępne publicznie.

Jak długo przechowywane są dane?

Przetwarzamy dane osobowe w ramach i przez okres naszej relacji handlowej (nawiązanie relacji, wykonywanie i rozwiązanie umowy) oraz zgodnie z ustawowymi obowiązkami dot. przechowywania i prowadzenia dokumentacji, wynikającymi z austriackiego kodeksu handlowego (UGB) i austriackiej ustawy podatkowej (BAO) albo w celu dochodzenia, wykonywania albo obrony roszczeń prawnych.

Oprócz tego okres przechowywania jest zależny od ustawowych terminów przedawnienia, które w niektórych przypadkach austriacki kodeks cywilny (ABGB) określa na 30 lat, a w innych przypadkach na 3 lata.

Co do zasady dane użytkowników zostaną usunięte po całkowitym wykonaniu umowy, wycofaniu zgody albo wniesieniu sprzeciwu oraz jeśli przechowywanie nie jest konieczne do spełnienia zobowiązań prawnych albo do wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Przetwarzanie danych po tym terminie będzie odbywać się wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody na dalsze wykorzystywanie danych albo jeśli zastrzegliśmy prawo do dalszego przetwarzania w zakresie dopuszczalnym przez przepisy.

Możliwe jest zastosowanie anonimizacji danych zamiast ich usunięcia. W takim wypadku jakiekolwiek odniesienia do użytkowników zostają nieodwołalnie usunięte, co sprawia, że przepisy dot. usuwania danych osobowych przestają mieć zastosowanie. W takiej sytuacji odtworzenie odniesienia personalnego jest niemożliwe.

Prawa użytkowników

Zgodnie z RODO użytkownikom przysługują następujące prawa:

 • Prawo dostępu – art. 15 RODO:
  Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli tak – prawo do uzyskania dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania – art. 16 RODO:
  Prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych;
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO:
  Prawo żądania usunięcia danych bez zbędnej zwłoki;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzaniaart. 18 RODO:
  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • Prawo do przenoszenia danychart. 20 RODO:
  Prawo otrzymania przekazanych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane;
 • Prawo do sprzeciwuart. 21 RODO:
  Prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 (1) lit. e) albo f) RODO.

Aby uzyskać dostęp do swoich informacji, zmienić preferencje kontaktowe albo zadać pytania czy podzielić się wątpliwościami na temat tej polityki prywatności albo sposobu przetwarzania danych, należy przesłać e-mail pod privacy.pl@medel.com albo skontaktować się z najbliższym biurem MED-EL: biura MED-EL na całym świecie

Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania i reagować na zgłaszane nam wątpliwości. W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z prawem albo naruszenia praw użytkowników, prosimy o kontakt z organem nadzorczym. W Austrii jest nim inspektor ochrony danych.

Czy istnieje obowiązek podawania danych?

W ramach relacji handlowych wymagane jest podawanie tylko danych osobowych, które są wymagane do nawiązania i prowadzenia relacji handlowej, oraz danych wymaganych ustawowo. Oprócz tego użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania nam ewentualnych zmian danych. Bez tych danych w większości przypadków będziemy zmuszeni odmówić zawarcia albo wykonania umowy. Może to również uniemożliwić wykonywanie istniejącej umowy i doprowadzić do jej zerwania.

Czy moje dane są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie wykorzystujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

Bezpieczeństwo

Przykładamy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa danych. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do danych albo ich ujawnienia, wdrożyliśmy adekwatne procedury fizyczne, elektroniczne i administracyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranychonline.

Łącza do innych stron internetowych

Na naszej stronie mogą znajdować się łącza do innych stron związanych z naszą branżą. Informujemy, że po skorzystaniu z takiego łącza nie mamy wpływu na treści znajdujące się na stronie. Z tego powodu nie jesteśmy odpowiedzialny za ochronę i zapewnienie prywatności danych przekazywanych podczas odwiedzin na takich stronach. Tych stron nie dotyczy także niniejsze oświadczenie o prywatności. Zalecamy zachowanie ostrożności i zapoznanie się z oświadczeniem o prywatności obowiązującym na danej stronie.

 

Pliki cookies i wtyczki do mediów społecznościowych

Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowujące ustawienia internetowe. Niemal każda strona wykorzystuje tę technologię. Te pliki są pobierane z przeglądarki internetowej podczas pierwszych odwiedzin na stronie. Podczas następnych odwiedzin przy użyciu tego samego urządzenia pliki cookies i przechowywane w nich informacje powrócą do strony internetowej, która je utworzyła (własne cookies), albo zostaną przesłane do innej strony, do której należą (cookies stron trzecich). Te pliki poinformują stronę, że to kolejne odwiedziny z danej przeglądarki. W niektórych sytuacjach wpłynie to na wyświetlaną zawartość strony.

Niektóre pliki cookies są niezwykle przydatne, ponieważ mogą podnieść jakość odwiedzin na już znanej stronie. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i tej samej przeglądarki, co wcześniej, pliki cookies zapamiętają na przykład (zgodnie z preferencjami) sposób korzystania ze strony i dostosują wyświetlaną ofertę do osobistych zainteresowań i potrzeb. Większość plików cookies zostaje automatycznie usunięta z dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. „cookie sesji”). Oprócz tego korzystamy z plików cookies, pozostających na dysku twardym po zakończeniu sesji. Służy to głównie podwyższeniu jakości kolejnych odwiedzin na stronie i pozwala na dostosowanie strony internetowej do osobistych potrzeb, co optymalizuje czas wczytywania treści.

Pliki cookies niewymagające zatwierdzenia

Istotne pliki cookies, określane jako „ściśle niezbędne”, zapewniają funkcje, bez których korzystanie ze strony zgodnie z jej przeznaczeniem byłoby niemożliwe. Te cookies są wykorzystywane tylko przez nas i nazywa się je własnymi cookies. Są one przechowywane na komputerze wyłącznie przez czas trwania sesji przeglądarki. Niezbędne cookies: Korzystanie z funkcji logowania wymaga tzw. „cookie sesji”. Bez tego pliku zalogowanie się i powiązane funkcje byłyby niedostępne.

Ponadto cookies tego rodzaju zapewniają przykładowo funkcję zmiany http na protokół https, a tym samym umożliwiają zachowanie zgodności z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa transmisji danych podczas zmiany witryn. Zgoda na wykorzystywanie ściśle niezbędnych cookies nie jest wymagana.

Cookies wymagające zgody

Pliki cookies, które nie są niezbędne w celu zapewnienia dostępu do strony, także odgrywają ważną rolę. Bez tych plików funkcje zapewniające wygodne przeglądanie naszej strony, takie jak wstępnie wypełnione formularze, będą niedostępne. Ustawienia, takie jak wybór języka, nie będą zapisywane, przez co przy każdej wizycie konieczne będzie ich ponowne wprowadzenie. Wykorzystywane własne cookies oraz dokładny opis:

Analiza

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usług analizy sieci, dostarczanych przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Obejmuje to tryb pracy Universal Analytics. Umożliwia to przyporządkowanie danych, sesji i interakcji między różnymi narzędziami do spseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, co z kolei pozwala na analizę zachowania użytkownika korzystającego z różnych urządzeń.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi znajdującymi się na komputerze użytkownika, w celu umożliwienia administratorowi analizy korzystania ze strony. Informacje generowane przez cookies, dotyczące korzystania z tej strony internetowej, są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie aktywna jest anonimizacja adresu IP, Google z skróci adres IP na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przesłanie pełnego adresu IP na serwer Google w USA i skrócenie go dopiero tam ma miejsce tylko w wyjątkowych przypadkach. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę w ramach korzystania z usług Google Analytics nie jest połączony z innymi danymi Google. Na zlecenie administratora tej strony, Google wykorzysta informacje do analizy korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów z aktywności i świadczenia administratorowi innych usług powiązanych ze stroną i korzystaniem z Internetu. Nasz prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych opiera się powyższych celach. Podstawą prawną korzystania z usług Google Analytics jest art. 6 (1) f) RODO. Po określonym czasie następuje zakończenie sesji i kampanii. Domyślnie sesje są zamykane po 30 minutach bez aktywności, natomiast kampanie – po sześciu miesiącach. Czas trwania kampanii nie może przekraczać dwóch lat. Więcej informacji na temat wykorzystania i ochrony danych znajduje się na:

https://www.google.com/analytics/terms/
https://policies.google.com/

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie cookies poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki, może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony. Zbieraniu danych generowanych przez cookies w Google, dotyczących korzystania ze strony (włącznie z adresem IP), a także ich przetwarzaniu, można zapobiec pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wydajność i testy

Na tej stronie korzystamy z Visual Website Optimizer (VWO). Dzięki VWO możemy tworzyć testy dla użytkowników służące optymalizacji i dalszemu rozwojowi strony. VWO analizuje dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony. Ponadto wykorzystujemy to narzędzie do testów A/B. Podczas tego procesu dane takie jak liczba odwiedzających, korzystanie z łączy oraz średni czas spędzony na stronie są przyporządkowywane do poszczególnych wariantów testowych.

Okres przechowywania:
Sesje albo inne dane są przechowywane przez okres do 10 lat (wszystkie dane są anonimowe)

Rezygnacja:
https://www.medel.com?vwo_opt_out=1

Wtyczki do mediów społecznościowych

Korzystamy także z tak zwanych wtyczek do mediów społecznościowych (w dalszej części określanych jako przyciski): 

 • Clearspring Technologies (AddThis)
 • Facebook (komentarze Facebook, przycisk „Lubię to!” Facebook, widgety społecznościowe)
 • LinkedIn (przycisk LinkedIn i widgety społecznościowe)
 • Twitter (przycisk „Tweet” Twitter i widgety społecznościowe)
 • Google (przycisk Google+ i widgety społecznościowe, fonty Google, przycisk YouTube i widgety społecznościowe),

znajdujących się na stronie. Podczas odwiedzin na naszej stronie te przyciski są domyślnie nieaktywne, czyli nie wysyłają żadnych danych do portali społecznościowych bez interwencji użytkownika. Przed skorzystaniem z przycisków należy aktywować je kliknięciem. Dany przycisk będzie aktywny do czasu jego dezaktywacji albo usunięcia plików cookies.

Po aktywacji nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem określonego portalu społecznościowego. W takiej sytuacji zawartość przycisku jest bezpośrednio przesyłana z portalu do przeglądarki i integrowana w stronie internetowej. Po aktywacji przycisku portal społecznościowy może rozpocząć zbieranie danych, bez względu na to, czy wykonano jakieś działania związane z przyciskiem. Jeśli użytkownik jest zalogowany do portalu społecznościowego, wizyta na stronie internetowej może zostać przypisana do jego konta. Konto na portalu społecznościowym nie może zostać przypisane do aktywności na innych stronach, zanim nie zostanie uaktywniony odpowiedni przycisk. Jeśli użytkownik ma konto na portalu społecznościowym, ale nie życzy sobie powiązania informacji zbieranych podczas odwiedzin na stronie z przechowywanymi danymi członka sieci społecznościowej, należy się wylogować z portalu przed aktywacją przycisków sieci społecznościowych. Nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez portale społecznościowe za pośrednictwem ich przycisków. Aby poznać cel i zakres zbierania, przetwarzania i wykorzystania danych przez portale społecznościowe oraz związane z tym prawa i opcje konfiguracji dot. ochrony prywatności, należy zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki: maj 2018.

 


© 2019 MED-EL

Wykorzystujemy własne pliki cookies oraz pliki cookies podmiotów zewnętrznych, umożliwiające nam optymalizację nawigacji i analizę korzystania ze strony, a także wspierające nasze działania marketingowe. Prosimy kliknąć „Zgadzam się”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z cookies i ukryć ten komunikat na stałe. Zestawienie i opis wykorzystywanych cookies znajduje się w naszej polityce prywatności.