Viktig sikkerhetsinformasjon

Mellomøret Implantater - VORP 502x

Interferens med annet utstyr

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiske instrumenter kan produsere radiofrekvensspenning som kan koble instrumenttuppen og implantatet direkte. Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må ikke brukes i nærheten av implantatet fordi induksjonsstrømmen kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Diatermi: Diatermi må aldri påføres over implantatet fordi den høye strømmen som blir påført implantatet kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Elektrokonvulsiv terapi: Elektrokonvulsiv terapi må aldri brukes på en pasient med en SOUNDBRIDGE fordi det kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Ioniserende strålingsterapi: Ioniserende strålingsterapi må overveies nøye, og risikoen for skader på VORP-implantatet må veies nøye opp mot de medisinske fordelene av slik terapi.
   
 • Magnetisk Resonans Imaging (MRI): Pasienter implantert med VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) må ikke utsettes for MRI og må ikke gå inn på et MRI-rom eller komme i umiddelbar nærhet av andre kilder for kraftige magnetiske felt.
   
 • Kardioversjon: Energien som tilføres under kardioversjon kan forårsake skader på implantatet. Defibrillering må ikke utføres på eller nær apparatet.
   
 • Diverse: Effektene av koboltbehandling, PET-skanning, diagnostisk og terapeutisk ultralyd og lineære akselerasjonsteknikker i nærheten av implantatet er ukjente. Bruken av dem i nærheten av implantatet bør unngås.

Produktene, anvendelser og prestasjonsegenskaper er forbeholdt godkjenning av de nasjonale myndighetene; noen egenskaper kan for tiden være utilgjengelige eller ikke tilbudt for salg fra MED-EL i din region. Kontakt ditt lokale MED-EL kontor eller representant for nærmere informasjon.

© 2019 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.