Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Сонсгол Хэрхэн Ажилладаг Вэ?  1. Авиа нь чихний сувгаар орж хэнгэргийг хөдөлгөдөг.
  2. Хэнгэрэг нь авианы нөлөөгөөр чичрэнэ.
  3. Тухайн авианы чичиргээ нь дунд чихний жижиг ясуудаар дамжин цааш чихний дунд очдог.
  4. Ийнхүү очсон чичиргээ нь тэнд байх шингэнийг хөдөлгөнө.
  5. Шингэний хөдөлгөөн нь үслэг эсүүдийг муруй болгож тэдгээр нь мэдрэлийн дохио бий болгодог. Уг дохиог сонсголын мэдрэлийн эсүүд хүлээн авна. Чихний дунгийн нэг төгсгөлд байгаа үслэг эсүүд нь хүч султай авианы мэдээлэл илгээдэг бол нөгөө төгсгөлд байгаа үслэг эсүүд нь хүчтэй авиаг илгээдэг.
  6. Сонсголын мэдрэлийн эсүүд нь дохиог цааш тархинд дамжуулснаар дохио нь авиа болж хувиргагдана.
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД Хүүхдийн Сонсгол ба Хүүхдийн Сонсгол Бууралт Сонсгол Хэрхэн Ажилладаг Вэ?
© 2020 MED-EL       forward.cc