Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia
For Parents

Дүлий Хүүхдүүдийн Эцэг Эхэд Тусгайлан Зориулав

Сонсох чадваргүй хүүхдүүдийн эцэг эхийн хувьд сонсголын суулгац систем, түүнийг үйлдвэрлэгчидэд итгэх итгэл нь хамгийн чухал юм. Таны хүүхдийн өдөр тутмын сонсох хэрэгцээг хангаж ирээдүйг нь илүү идэвхтэй, гэгээтэй байлгахын тулд MED-EL нь сонсголын хамгийн чанартай, шилдэг суулгацуудыг санал болгож байна.
Сонсгол бууралттай хүүхдүүдэд өгсөн MED-EL -ийн амлалт нь зөвхөн суулгацаар хязгаарлагдахгүй, хамаагүй илүү өргөн юм. MED-EL нь сэргээн засах эмчилгээний талаар хамгийн олон төрлийн материалыг санал болгож, багш, хэл ярианы эмч, сэргээн засах эмчилгээний мэргэжилтэн, эцэг эхчүүдэд нарийсч мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн бичсэн гарын авлага, материалаар хангадаг. Ингэснээр бид таны хүүхэд өөрийн сонсголын суулгацаас бүрэн ашиг тус хүртэхэд туслаж байгаа юм.
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД
MED-EL International INTERNATIONAL  САЙТЫГ ХАРИУЦАГЧ ХУВИЙН НУУЦЛАЛ SITEMAP ХОЛБОГДОХ
© 2019 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.