Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

SONATA

Хамгийн өндөр хүчин чадал, нарийвчлалтай байхаар бүтээгдсэн SONATACI100 суулгац нь онцгой нимгэн. MED-EL -ийн энэхүү титанан суулгац нь зах зээл дээрх хамгийн боловсронгуй дэвшилтэт нь юм.

SONATA нь энергийн хэмнэлттэйгээс гадна бөх бат. Найдвартай ажиллагааны үнэлгээ 99%-с дээш учир ажиллахад хэзээд бэлэн байдаг. SONATA-ийн зарим нэмэлт хүчин чадлыг одоогоор ашиглаагүй байгаа. Тэднийг ирээдүйд програм хангамж болон аудио процессоруудыг шинэчлэхэд ашиглахаар зохион бүтээсэн. Тиймээс SONATA нь одоо болон ирээдүйн хамгийн оновчтой суулгац юм.
НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд SONATA
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.