Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

FLEX24, Электрод

MED-EL -ийн долгион хэлбэртэй өвөрмөц электрод болох FLEX24 Electrode Array нь зөөлөн үзүүртэй тул орохдоо маш эвтэйхэн байдаг. Механикийн уян хатан байдал, зөөлөн хошуу зэрэг нь үлдэц сонсголыг хэвээр хадгалахад гол түлхүүр нь юм. FLEX24 электрод нь чихний дунгийн суурийн мушгианаас цааш орохоор байхаар хийгдсэн бөгөөд чихний дунгийн хоёр төрлийн суулгацын аль алинд нь ашиглах боломжтой.

НҮҮР СУУЛГАЦЫН ШИЙДЛҮҮД EAS Бүрэлдэхүүн Хэсгүүд FLEX24
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.