Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Чихний анатоми

Сонсгол буурах талаар сайн ойлгохын тулд эхлээд чихний бүтцийг мэдвэл тустай. Чих нь гурван хэсгээс бүрддэг. Үүнд: Гадна, дунд, дотор чих.

Сонсгол хэрхэн ажилладаг вэ?

Дуу чимээ нь долгион хэлбэрээр чихний гадна, дунд, дотор чихээр дамжин чихний дун руу нэвтэрдэг.

Сонсгол бууралтын төрлүүд

Сонсгол бууралтын дөрвөн хэлбэр бий: Мэдрэл мэдрэхүйн дүлийрэл, авалцааны дүлийрэл, хавсарсан болон мэдрэлийн системийн дүлийрэл.

Аудиограм

Аудиограм гэдэг нь чих тус бүрийн сонсголын чадавхи, сонсголын бууралтын түвшинг график дээр тэмдэглэсэн тэмдэглэгээ юм.
НҮҮР ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД Хүүхдийн Сонсгол ба Хүүхдийн Сонсгол Бууралт
© 2018 MED-EL       forward.cc
We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.