Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 Mongolian - Mongolia

Цахилгаан Акустик Өдөөлт (EAS) суулгуулах хүмүүс

Combined Electric Acoustic Stimulation (EAS) буюу Хосолсон Цахилгаан Акустик Өдөөлт нь дуу өсгөгч болон чихний дунгийн суулгацын технологийг нэг чихэнд ашигладаг. Энэ арга нь сонсголын хагас бууралттай хүнд хамгийн тохиромжтой. Хагас дүлий хүмүүс EAS Сонсголын Суулгац тэдний амьдралыг хэрхэн сайжруулж болох талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй болохыг MED-EL зөвлөж байна.

EAS нь хэнд хэрэгтэй вэ?
EAS нь хагас дүлий хүмүүст тусгайлан зориулагдсан. Хагас дүлийрэл гэдэг нь дууны нам давтамжыг бага зэрэг сонсч харин өндөр давтамжыг тун бага хэмжээнд сонсох юм.

EAS нь нам давтамжыг өндөр болгох замаар тухайн хүний үлдэц сонсголыг дэмждэг. Харин дууны давтамж өндөр үед тухайн системийн нэг хэсэг болох чихний дунгийн суулгац ажиллаж сонсох хэсгийн мэдрэлийн бүтцүүдэд тохирох хэмжээтэй цахилгаан өдөөлт өгдөг.

EAS нь дараах хүмүүст зориулагдсан:

  • хагас дүлий буюу нам давтамжын авианд хөнгөнөөс хүнд хэлбэрийн мэдрэл мэдрэхүйн сонсгол бууралттай, давтамж өндөр авиаг сонсох чадвараа нилээд алдаж байгаа хүмүүс
  • сонсголын бусад багаж төхөөрөмжүүд бага зэрэг үйлчилдэг аль эсвэл ямар нэг нөлөөгүй болсон хүмүүс
  • сонсгол дэмжих нөхцөл хамгийн сайн үед ч бусдын яриа хэл сайн ойлгогдохгүй бол


Electric Acoustic Stimulation for Partial DeafnessEAS Сонсголын Суулгац Систем нь хагас дүлийрсэн хүмүүст зориулагдсан
 

НҮҮР Cонcолын Tухай Суулгац Суулгахад Тавигдах Нөхцөлүүд Хосолсон Цахилгаан Акустик Өдөөлт
© 2020 MED-EL       forward.cc