Important Safety Information

Svarbi saugos informacija
Kochlearinių implantų sistemos

MED-EL kochlearinių implantų sistemos skirtos girdimiesiems pojūčiams sužadinti elektros impulsais stimuliuojant klausos kanalus asmenims, kenčiantiems nuo sunkaus arba visiško kurtumo, kuriems net ir optimaliai sureguliuoto klausos aparato garso stiprinimas padeda nedaug arba visai nepadeda.

Kochlearinio implanto implantavimas yra receptinis gydymas, tad jeigu manote, kad esate potencialus kandidatas, kreipkitės į savo gydytoją arba klausos priežiūros centrą, kad atliktų priešoperacinį vertinimą pagal vietinius profesinius standartus. Kai kurios medicininės būklės, pavyzdžiui, klausos nervo pažeidimas, vidinės ausies deformacijos, vidurinės ausies infekcija, kaukolės deformacija ir alergija implanto medžiagoms, gali būti implanto naudojimo kontraindikacija (-os).

Norint kad implantų nauda būtų optimali, būsimieji implantų naudotojai ir jų šeimų nariai turi turėti didelę motyvaciją, realius lūkesčius dėl tikėtinos implanto naudos ir suvokti, kaip svarbu lankytis implantavimo centre, kad būtų reguliariai programuojamas garso procesorius, atliekamas įvertinimas ir mokymas.

Su kochlearinio implanto implantavimu susijusios rizikos išvardytos toliau (sąrašas negalutinis): komplikacijos dėl bendrosios nejautros, pooperacinės chirurginės komplikacijos (svaigulys, sustiprėjęs vertigo pojūtis, lėtai gyjantis randas, prastesnis skonio pojūtis, infekcijos, įskaitant retus meningito atvejus, sunkumas ryjant, tirpulys, garsesnis spengimas ausyse, veido nervo stimuliavimas, laikinas skausmas ir nemalonūs garsai stimuliavimo metu), galimas likusios klausos praradimas, papildomos operacijos poreikis implanto pažeidimo atveju. Po implantacijos galios tam tikri apribojimai, jeigu prireiktų atlikti magnetinio rezonanso tyrimą.
 

MED-EL implantų sistemos
ir medicininės procedūros

Šiame vadove pateikiamos svarbios instrukcijos ir saugos informacija MED-EL implantų sistemų naudotojams, kuriems reikia atlikti tam tikrą medicininę procedūrą (pvz., MRT).

Jums, implanto naudotojui, gali kilti klausimų apie toliau aprašytas medicinines procedūras. Jus prižiūrintys medikai irgi gali norėti gauti specialių žinių, kurios reikalingos gydant implantų naudotojus. Šiame dokumente pateikiama informacija padės išvengti implanto pažeidimų ir Jūsų sužalojimo. Pasidalykite šia informacija su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju.

Kai kurie šiame dokumente minimi gaminiai šiuo metu gali būti nepatvirtinti arba tie kiami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti, ar tam tikri gaminiai šiuo metu tiekiami Jūsų šalyje, susisiekite su vietiniu MED-EL atstovu.

Šiame dokumente sąvoka „MED-EL implanto sistema“ vartojama visų rūšių implantams įvardyti. Konkretaus implanto pavadinimas nurodomas atitinkamo skyriaus puslapio antraštėje

Download Manual (pdf)
Lietuvos

MRT kontroliniame
sąraše specialistams

„MRT kontroliniame sąraše specialistams“ pateikiamos gaminių ženklinimo ištraukos, aktualios atliekant MRT tyrimus. Jis gali praversti planuojant ir atliekant MRT, nes chronologine tvarka išvardijamos reikiamos atlikti užduotys.

Download Checklist (pdf)
Lietuvos


Important Safety Information
Cochlear Implant Systems

The MED-EL Cochlear Implant Systems are intended to evoke auditory sensations via electrical stimulation of the auditory pathways for severely to profoundly hearing impaired individuals who obtain little or no benefit from acoustic amplification in the best aided condition.

Cochlear implantation is a prescription treatment, if you believe you are a potential candidate, contact your physician or hearing healthcare center for a pre-operative assessment according to the local professional standards. Certain medical conditions, including auditory nerve damage, inner ear malformations, middle ear infection, cranial malformation and allergies to the implant materials may constitute some contraindication(s).

To obtain the optimal benefit from the implant, the prospective implant users and their families shall be highly motivated and have realistic expectations about the expected benefit of the implant and shall understand the importance of returning to the implant center for regular audio processor programming, assessment sessions and training.

Risks associated with cochlear implantation include, but are not limited to: complications from general anesthesia, post-operative surgical complications (dizziness, increased vertigo, delay of healing of the scar, impairment of the sense of taste, infection including rare instances of meningitis, potential for swallowing difficulties, numbness, increased tinnitus, stimulation of the facial nerve, temporary pain and uncomfortable sounds during stimulation), potential loss of residual hearing, need for additional surgery in case of damage to the implant. After implantation, some limitations regarding magnetic resonance imaging will apply.
 

Medical Procedures
for MED-EL Implant Systems

This manual provides important instructions and safety information for MED-EL Implant System users who have to undergo a medical procedure (e.g. MRI).

As an implant user, you might have questions about undergoing further medical procedures. Your medical team may also want more information about any special considerations for implant users. This guidance provides information that will help prevent damage to your implant and injury to yourself. Please share this information with your healthcare provider.

Not all products in this document are currently approved or available in all countries. Please contact your local MED-EL representative for information on current product availability in your country.

In this document the general term “MED-EL Implant System” is used for all implant types. The specific implant name is identified in the header of the applicable section.

Download Manual (pdf)
English

MRI Checklist
for professionals

The “MRI Checklist for professionals” contains excerpts of product labeling relevant for MRI examinations. It may be helpful when planning and performing an MRI as it lists tasks to be completed in chronological order.

Download Checklist (pdf)
English

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.