مطالعه بیشتر تصدیق نامه ها و ماجراهای کاربران

ماجرای لوکا

"فکر میکنم موسیقی در زندگیم واقعاً مهم است. به من کمک میکند آرام شده و خستگی ام را در کنم. از شنیدن تمامی انواع موسیقی واقعا لذت میبرم."

مطالعه بیشتر

ماجرای سوفی

" گوشهای سوفی از بدو تولد، فاقد مایع گوش داخلی بود. او تاکنون بدون کمک پروتز حلزون شنوایی، هیچ صدایی را نشنیده است."

مطالعه بیشتر

ماجرای راگوئل

"برادرش ممکن است از واژه"سرسخت" استفاده کند. پدرش ممکن است واژه "مطمئن به نفس " را ترجیح دهد. و معلمش هم ممکن است او را " مطمئن " بداند."

مطالعه بیشتر

جفری بال
مخترع VIBRANT SOUNDBRIDGE

"یکدفعه فهمیدم. طرحش بسیار ساده است و مشکلات بسیاری را حل می کند."

مطالعه بیشتر

© 2017 MED-EL

We are using first- and third-party cookies which enable us to enhance site navigation, analyse site usage, and assist in our marketing efforts. Please click on 'Accept' to agree to the usage of cookies and hide this message permanently. You can find a list and description of the cookies used in our Cookie Policy.