Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 502x

Παρεμβολές από άλλο εξοπλισμό

 • Ηλεκτροχειρουργική: Τα ηλεκτροχειρουργικά όργανα έχουν την ικανότητα παραγωγής τάσεων ραδιοσυχνότητας, οι οποίες μπορούν να συνδέουν απευθείας την ακμή οργάνου και το εμφύτευμα. Τα μονοπολικά ηλεκτροχειρουργικά όργανα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά στο εμφύτευμα διότι τα προκαλούμενα ρεύματα θα μπορούσαν να επιφέρουν βλάβη στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Διαθερμία: Δεν πρέπει ποτέ να εφαρμόζεται διαθερμία στο εμφύτευμα διότι τα υψηλά ρεύματα που προκαλούνται στο εμφύτευμα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Ηλεκτροσπασμοθεραπεία: Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ηλεκτροσπασμοθεραπεία σε έναν ασθενή με Soundbridge διότι ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο εμφύτευμα ή στην ακοή του ασθενή.
   
 • Θεραπεία ιονίζουσας ακτινοβολίας: Η θεραπεία ιονίζουσας ακτινοβολίας πρέπει να εξετάζεται λεπτομερώς και να μελετάται προσεκτικά ο κίνδυνος βλάβης στο εμφύτευμα VORP σε σχέση με τα ιατρικά πλεονεκτήματα από μια τέτοια θεραπεία.
   
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI): Ασθενείς με εμφυτευμένο VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) δεν πρέπει να υπόκεινται σε MRI, και δεν πρέπει να εισέρχονται σε αίθουσα MRI ή να προσεγγίζουν άλλες πηγές δυνατών μαγνητικών πεδίων.
   
 • Απινιδισμός: Η προκαλούμενη ενέργεια κατά τον απινιδισμό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο εμφύτευμα. Δεν πρέπει να διεξάγεται απινιδισμός στη συσκευή ή κοντά σε αυτήν.
   
 • Διάφορα: Η επιπτώσεις της θεραπείας με κοβάλτιο, της θεραπείας εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ), των διαγνωστικών και θεραπευτικών υπερηχογραφημάτων και των τεχνικών γραμμικής επιτάχυνσης κοντά στο εμφύτευμα είναι άγνωστες. Η χρήση τους κοντά στο εμφύτευμα πρέπει να αποφεύγεται.
   

Τα προϊόντα, οι εφαρμογές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης αποτελούν αντικείμενο έγκρισης από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Μερικά στοιχεία πιθανώς να μην είναι διαθέσιμα προς το παρόν ή να μην διατίθενται προς πώληση στην περιοχή σας από την MED-EL. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της MED-EL για περαιτέρω πληροφορίες.

© 2020 MED-EL