Falisha (cấy ốc tai điện tử)

Hayley (ốc tai điện tử)

Johannes (ốc tai điện tử)

Anja (ốc tai điện tử)

Mona (cấy ốc tai điện tử)

Petr ( ốc tai điện tử)

Katarzyna (Kích thích âm điện EAS)

Donald (Kích thích âm điện EAS)

Friedrich (VSB)

Manon (VSB)

Michael (VSB)

Walter (VSB)

© 2018 MED-EL