Youtube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
A A A
Choose your
Country
 Việt ngữ - Việt Nam

Giải phẫu của tai

Để hiểu rõ nhất về tình trạng nghe kém, trước hết phải hiểu về giải phẫu tai. Tai có 3 phần chính: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

Quá trình nghe diễn ra như thế nào

Âm thanh, dưới dạng các rung động, đi qua tai ngoài, tai giữa và tai trong trên đường đi đến ốc tai.

Các Loại Nghe Kém

Có bốn loại nghe kém khác nhau: Nghe Kém Truyền Dẫn, Nghe Kém Thần Kinh Giác Quan, Nghe Kém Hỗn Hợp và Nghe Kém Thần Kinh.

Thính Lực Đồ

Thính lực đồ là biểu đồ minh họa thính lực khả dụng của một người và mức độ nghe kém ở mỗi bên tai của người đó.
HOME Dành cho cha mẹ Thính Giác và Nghe Kém ở Trẻ Em
© 2012 MED-EL       forward.cc