Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

การตรวจการได้ยิน

การตรวจการได้ยิน
       ผลการตรวจการได้ยิน (audiogram) คือ ภาพกราฟที่แสดงความสามารถในการได้ยินและระดับการสูญเสียการได้ยินของบุคคลในหูแต่ละข้าง แนวด้านบนของกราฟจะมีตัวเลขเรียงกันตั้งแต่ 125 ถึง 8000 ตัวเลขเหล่านี้แสดงความถี่ของเสียงหรือระดับเสียงที่แตกต่างกันออกไป

       ความถี่จะมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์ ยิ่งความถี่สูงมากเท่าไหร่ ระดับของเสียงก็ยิ่งสูงมากเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เสียงน้ำหยดมีความถี่เพียง 250 เฮิร์ตซ์ (Hz) ขณะที่เสียงเตือนแหลมสูงของโทรศัพท์อยู่ที่ 8000 เฮิร์ตซ์

        ความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล อย่างไรก็ตามค่าศูนย์เดซิเบล (0 dB) ไม่ได้แปลว่า "ไม่มีเสียง" เพียงแต่เสียงดังกล่าวเบามากเท่านั้นเอง ระดับเสียงสนทนาอยู่ที่ 65 เดซิเบล ส่วน 120 เดซิเบล ถือว่าดังมาก–พอๆ กับเสียงเครื่องบินที่อยู่ห่างออกไปเพียง 25 เมตรเลยทีเดียว สังเกตได้จากตัวเลขด้านข้างกราฟที่แสดงระดับการได้ยินเป็นเดซิเบล

       ระหว่าง การทดสอบการได้ยิน นักโสตสัมผัสวิทยาจะเปิดเสียงครั้งละหนึ่งระดับความถี่ โดยเสียงที่เบาที่สุดที่บุคคลสามารถได้ยินในแต่ละความถี่จะถูกทำเครื่องหมายไว้บนกราฟแสดงผลที่ระดับความถี่และความดังของเสียงนั้นๆ เรียกว่า "ระดับการได้ยินเริ่มต้น"

        กราฟผลการตรวจสอบจะ "แสดงภาพ" การได้ยินของคุณ โดยบ่งบอกว่าการได้ยินของคุณผิดไปจากธรรมดาเพียงใดและระบุจุดที่อาจมีปัญหาในกรณีที่มีการสูญเสียการได้ยิน การสูญเสียการได้ยินมีประเภทและระดับความรุนแรงต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับส่วนของอวัยวะภายในหูที่ได้รับผลกระทบ ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปได้แบ่งการสูญเสียการได้ยิน ออกเป็นสี่ประเภทหลักได้แก่ การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง ชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง ชนิดผสมและชนิดประสาทหูเสื่อม

        นักโสตสัมผัสวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน สามารถช่วยคุณ ตรวจสอบได้ว่า คุณมีอาการสูญเสียการได้ยิืนหรือไม่ จากนั้นพวกเขาจะแนะนำหนทางรักษาที่เหมาะสมให้ตามระดับหรือความรุนแรงของอาการ
หน้าแรก คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การได้ยินและการสูญเสียการได้ยินในเด็ก การตรวจการได้ยิน
© 2018 MED-EL       forward.cc