Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

โครงสร้างของหู

       เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินให้ดียิ่งขึ้น เราควรมาทำความรู้จักกับโครงสร้างของหูเสียก่อน หู ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ ได้แก่ หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นใน
 

Anatomy of the Ear

หูชั้นนอก

  • ใบหู (Pinna หรือ auricle) –ทำหน้าที่รับเสียงและส่งเข้าช่องหู
  • ช่องหู (Ear canal) หรือช่องรับเสียงภายนอก – เป็นทางเดินเข้าสู่หูของเสียง


หูชั้นกลาง

  • แก้วหู หรือ เยื่อแก้วหู (Eardrum หรือ tympanic membrane) – จะแปลงเสียงเป็นแรงสั่นสะเทือนไปยัง กระดูกค้อน ทั่ง โกลน
  • กระดูกค้อน ทั่ง โกลน (malleus, incus and stapes) – กระดูกขนาดเล็กทั้งสามชิ้น จะส่งการสั่นสะเทือนของเสียงไปยังหูชั้นใน


หูชั้นใน

  • หูชั้นใน หรือ โคเคลีย (cochlea) – ประกอบด้วยน้ำและเซลล์ "ขน" ซึ่งสามารถรับและตอบสนองด้วยความไวสูง  โครงสร้างขนเล็กๆ เหล่านี้จะเคลื่อนไหวเมือถูกกระตุ้นด้วยความสั่นสะเทือนของเสียง 
  • ระบบการทรงตัว (Vestibular system) –ประกอบด้วยเซลล์ที่ควบคุมสมดุลการทรงตัว
  • เส้นประสาทรับเสียง (Auditory nerve) – ทำหน้าที่ส่งเสียงจากโคเคลียไปยังสมอง
หน้าแรก คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง การได้ยินและการสูญเสียการได้ยินในเด็ก กายวิภาคของหู
© 2018 MED-EL       forward.cc