Watch our videos
on YouTube
Follow us on
Twitter
Join us on
Facebook
Join the HearPeers Community
A A A
Choose your
Country
 ไทย - ประเทศไทย

ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน

การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง

       การเกิดปัญหาใดๆ บริเวณหูชั้นนอกหรือชั้นกลางซึ่งปิดกั้นไม่ให้เสียงถูกส่งต่อไปอย่างเหมาะสม เรียกว่า การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องมักมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ขั้นต้นหรือปานกลาง ตั้งแต่ 25 ถึง 65 เดซิเบล

        ในบางกรณีการสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องอาจเป็นเพียงอาการชั่วคราวเท่านั้น ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา ทั้งนี้การให้ยาหรือการผ่าตัดสามารถช่วยได้  การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่องอาจบรรเทาได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยฟังหรือฝังประสาทหูชั้นกลางเทียม

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม

       การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องหรือประสาทหูเสื่อมเกิดจากการที่เซลล์รับเสียง (เซลล์ขน) ขาดหายไปหรือได้รับความเสียหาย ซึ่งอาการนี้มักส่งผลถาวร หรือที่เรียกกันว่า “ประสาทหูเสื่อม” การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องอาจเป็นได้ทั้งขั้นต้น ปานกลาง ขั้นรุนแรง หรือโดยสมบูรณ์(หูหนวก)

        อาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นรุนแรง  ส่วนใหญ่แล้วจะสามารถบรรเทาได้ด้วยเครื่องช่วยฟังหรือหูชั้นกลางเทียม ส่วนประสาทหูเทียมมักถูกใช้ในการสูญเสียการได้ยินขั้นรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียโดยสมบูรณ์(หูหนวก)

       บางรายอาจมีอาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องสำหรับเสียงที่มีความถี่สูงเท่านั้น หรือที่เรียกกันว่า อาการหูหนวกบางส่วน ในกรณีเช่นนี้แสดงว่ามีเพียงเซลล์ขนบริเวณเริ่มต้นของก้นหอยเท่านั้นที่ได้รับความเสียหาย ขณะที่บริเวณส่วนด้านในส่วนปลายซึ่งมีหน้าที่รับแปลงเสียงที่มีความถี่ต่ำยังคงสมบูรณ์อยู่ Electric Acoustic Stimulation หรือ EAS ชนิดผสมผสาน ถูกพัฒนามาเพื่อใช้ในกรณีเช่นนี้

การสูญเสียการได้ยินแบบผสม

       การสูญเสียการได้ยินแบบผสมเป็นอาการร่วมระหว่างการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงบกพร่องและชนิดการนำเสียงบกพร่อง ซึ่งเกิดจากความผิดปกติทั้งบริเวณหูชั้นในและชั้นนอก หรือ หูชั้นกลาง ทางเลือกในการรักษาอาจมีทั้งการให้ยา การผ่าตัด เครื่องช่วยฟัง หรือประสาทหูชั้นกลางเทียม 

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อม

       ปัญหาที่เกิด จากการที่เส้นประสาทการได้ยิน(เส้นประสาทคู่ที่8)ขาดหายหรือเสียหายนั้นสามารถนำไปสู่อาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมได้ อาการสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทหูเสื่อมมักเป็นโดยสมบูรณ์ และ ถาวร

        สำหรับกรณีนี้เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมไม่สามารถช่วยอะไรได้ เนื่องจากเส้นประสาทไม่สามารถส่งต่อข้อมูลเสียงไปยังสมองได้

        ใน หลายกรณีได้มีการนำเอาการผ่าตัดประสาทหูเทียมชนิดฝังที่ก้านสมอง (ABI) มาเป็นทางเลือกในการบำบัดรักษา
หน้าแรก การสูญเสียการได้ยิน ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน
© 2018 MED-EL       forward.cc