Viktig säkerhetsinformation

Mellanörat Implantat - VORP 502x

Påverkan av annan utrustning

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiska instrument är kapabla att producera radio-frekventa spänningar som kan överföras direkt från instruments spets till implantatet. Monopolära elektrokirurgiska instrument skall inte användas i implantatets omedelbara närhet därför att de inducerade strömmarna kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Diatermi: Diatermi skall aldrig anbringas över implantatet därför att starka strömmar inducerade in i implantatet kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Elektrokonvulsiv terapi: Elektrokonvulsiv terapi skall aldrig användas på en patient med VIBRANT SOUNDBRIDGE därför att denna terapi kan skada implantatet eller patientens hörsel.
   
 • Joniserande strålningsterapi: Joniserande strålningsterapi skall noga övervägas, och risken för skada på VORP implantatet skall noga vägas mot den medicinska nytta av en sådan terapi.
   
 • Magnetisk Resonans Diagnostik (MRI): Patienter implanterade med VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) skall inte undergå MRI, och skall inte beträda en MRI sal eller komma i omedelbar närhet av andra källor till starka magnetfält.
   
 • Kardioversion: Energin inducerad under kardioversion kan skada implantet. Defibrillation skall inte anbringas över, eller i närheten av devicet.
   
 • Diverse: Effekterna av kobolt-behandling, PET scan, diagnostiskt och terapeutiskt ultraljud, och linjära accelerations-tekniker i implantatets närhet är okända. Användande av dessa i implantatets närhet bör undvikas.

Produkterna, applikationer och egenskaper är beroende av godkännande av de nationella myndigheterna; vissa egenskaper kan för närvarande vara inte tillgängliga, eller inte erbjudas till försäljning från MED-EL i din region. Kontakta ditt lokala MED-EL kontor eller representant för ytterligare information.

© 2018 MED-EL