Viktig sikkerhetsinformasjon

Mellomøret Implantater - VORP 502x

Interferens med annet utstyr

 • Elektrokirurgi: Elektrokirurgiske instrumenter kan produsere radiofrekvensspenning som kan koble instrumenttuppen og implantatet direkte. Monopolare elektrokirurgiske instrumenter må ikke brukes i nærheten av implantatet fordi induksjonsstrømmen kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Diatermi: Diatermi må aldri påføres over implantatet fordi den høye strømmen som blir påført implantatet kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Elektrokonvulsiv terapi: Elektrokonvulsiv terapi må aldri brukes på en pasient med en SOUNDBRIDGE fordi det kan forårsake skader på implantatet eller pasientens hørsel.
   
 • Ioniserende strålingsterapi: Ioniserende strålingsterapi må overveies nøye, og risikoen for skader på VORP-implantatet må veies nøye opp mot de medisinske fordelene av slik terapi.
   
 • Magnetisk Resonans Imaging (MRI): Pasienter implantert med VIBRANT SOUNDBRIDGE (VORP 502x) må ikke utsettes for MRI og må ikke gå inn på et MRI-rom eller komme i umiddelbar nærhet av andre kilder for kraftige magnetiske felt.
   
 • Kardioversjon: Energien som tilføres under kardioversjon kan forårsake skader på implantatet. Defibrillering må ikke utføres på eller nær apparatet.
   
 • Diverse: Effektene av koboltbehandling, PET-skanning, diagnostisk og terapeutisk ultralyd og lineære akselerasjonsteknikker i nærheten av implantatet er ukjente. Bruken av dem i nærheten av implantatet bør unngås.

Produktene, anvendelser og prestasjonsegenskaper er forbeholdt godkjenning av de nasjonale myndighetene; noen egenskaper kan for tiden være utilgjengelige eller ikke tilbudt for salg fra MED-EL i din region. Kontakt ditt lokale MED-EL kontor eller representant for nærmere informasjon.

© 2018 MED-EL