مطالعه بیشتر تصدیق نامه ها و ماجراهای کاربران

ماجرای لوکا

"فکر میکنم موسیقی در زندگیم واقعاً مهم است. به من کمک میکند آرام شده و خستگی ام را در کنم. از شنیدن تمامی انواع موسیقی واقعا لذت میبرم."

مطالعه بیشتر

ماجرای سوفی

" گوشهای سوفی از بدو تولد، فاقد مایع گوش داخلی بود. او تاکنون بدون کمک پروتز حلزون شنوایی، هیچ صدایی را نشنیده است."

مطالعه بیشتر

ماجرای راگوئل

"برادرش ممکن است از واژه"سرسخت" استفاده کند. پدرش ممکن است واژه "مطمئن به نفس " را ترجیح دهد. و معلمش هم ممکن است او را " مطمئن " بداند."

مطالعه بیشتر

جفری بال
مخترع VIBRANT SOUNDBRIDGE

"یکدفعه فهمیدم. طرحش بسیار ساده است و مشکلات بسیاری را حل می کند."

مطالعه بیشتر

© 2018 MED-EL