آناتومی گوش

برای درک بهتر کم شنوایی ، ابتدا بهتر است آناتومی گوش را بشناسیم. گوش دارای سه بخش اصلی است: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی.
 

آناتومی گوش انسان

گوش خارجی

  • لاله گوش – صداها را جمع آوری کرده و به داخل کانال گوش هدایت می کند
  • کانال گوش (مجرای گوش خارجی) – صداها را به داخل گوش هدایت می کند

 

گوش میانی

  • پرده گوش (پرده صماخ) – صدا را به ارتعاش تبدیل می کند
  • استخوان چکشی، سندانی و رکابی (مالوس، استخوان سندانی و استاپس) – این زنجیره مرکب از سه استخوان کوچک (استخوانچه)  ارتعاشات را به گوش داخلی منتقل میک ند

 

گوش داخلی

  • گوش داخلی (حلزون) – حاوی مایع مخصوص و سلولهای «موئی» بسیار حساسی است.  این ساختارهای مو مانند ریز ، زمانی که توسط صدا تحریک شوند به ارتعاش درمی آیند
  • سیستم دهلیزی – حاوی سلول هایی است که تعادل را حفظ می کنند
  • عصب شنوایی – که از حلزون گوش به مغز کشیده شده است

© 2018 MED-EL