راهکارهای پروتز شنوایی MED-EL
تعیین استانداردهای مربوط به کارایی، سهولت استفاده و اطمینان پذیری

MAESTRO
دستگاه پروتز حلزون شنوایی

معیاری برای کارایی، سهولت استفاده و اطمینان پذیری. برای افرادی که دارای کم شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق هستند.

اطلاعات بیشتر

VIBRANT SOUNDBRIDGE
دستگاه پروتز گوش میانی

موفقترین دستگاه پروتز گوش میانی در جهان. برای افرادی با ناشنوایی حسی-عصبی، انتقالی و آمیخته.

اطلاعات بیشتر

BONEBRIDGE
سیستم پروتزهدایت استخوانی

نخستین سیستم پروتز فعال برای هدایت استخوانی برای افرادی که کم شنوایی انتقالی، آنیخته یا تنها ناشنوایی در یک گوش دارند.

اطلاعات بیشتر

با استفاده از قابلیت کلینیک یاب، نزدیکترین مرکز کاشت حلزون شنوایی را پیدا کنید.

یافتن کلینیک

پیدا کردن نماینده محلی MED-EL برای کسب اطلاعات بیشتر.

تماس با نماینده

تهیه پروتز شنیداری

برای معرفی به مرکز پروتز شنوایی یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیستمهای پروتز MED-EL، لطفا مستقیما با ما تماس بگیرید.

© 2018 MED-EL