شرایط کاندیداتوری
راهکار بهینه

کاندید شدن برای کاشت حلزونی
MAESTRO

اطلاعات بیشتر دربار

کاندید شدن برای ایمپلنت های گوش میانی
VIBRANT SOUNDBRIDGE

اطلاعات بیشتر دربار

کاندید شدن برای ایمپلنت های هدایت استخوانی
BONEBRIDGE

اطلاعات بیشتر دربار

© 2018 MED-EL