Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Ιατρικές διαδικασίες
για τα συστήματα εμφυτευμάτων MED‑EL

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας για τους χρήστες του
συστήματος εμφυτεύματος MED‑EL, οι οποίοι πρέπει να υποβληθούν σε κάποια ιατρική διαδικασία
(π.χ. μαγνητική τομογραφία).
img/1499abf295e47821fbe915c3f4967910.png

Εμφυτεύματα
Οστικής Αγωγιμότητας - BCI 601

img/eae2a75068163b64a8d766ff89466b56.jpg

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 503

img/ded288488d067d19fc4e51a33f468aee.jpg

Εμφυτεύματα Μέσου Ωτός - VORP 502

© 2018 MED-EL