Υποψηφιότητα για Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

Το σύστημα εμφυτεύματος οστικής αγωγιμότητας Bonebridge από τη MED-EL συνιστά μια τεχνολογική επανάσταση στις λύσεις ακοής που βασίζονται στην οστική αγωγιμότητα.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από το BONEBRIDGE;

Τα εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας χρησιμοποιούνται όταν η φυσική μετάδοση του ήχου στο έσω ους παρεμποδίζεται, για παράδειγμα όταν το μέσο ους είναι φραγμένο. Με το Bonebridge, ο ήχος μεταδίδεται στο οστό και στη συνέχεια μέσω του οστού άγεται στο έσω ους. Σε αυτή την περίπτωση η διαδρομή μέσω του έξω και του μέσου ωτός παρακάμπτεται.

Το BONEBRIDGE έχει σχεδιαστεί για:

  • Ανθρώπους με βαρηκοΐα αγωγιμότητας
  • Ανθρώπους με μικτές βαρηκοΐες
  • Ανθρώπους με μονόπλευρη κώφωση

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 5 ετών και άνω.

Εμφυτεύματα οστικής αγωγιμότητας

Το Bonebridge, σχεδιασμένο για βαρηκοΐα αγωγιμότητας, μικτή βαρηκοΐα ή μονόπλευρη κώφωση.

© 2018 MED-EL