Важна информация за безопасност

Импланти за средно ухо - VORP 503

Смущения с друго оборудване

 • Електрохирургия: Електрохирургическите инструменти могат да произвеждат радиочестотни напрежения, които могат да доведат до директно свързване между инструмента и импланта. В близост до импланта не трябва да се използват еднополюсни електрохирургически инструменти. Индуцираният ток може да причини увреждане на импланта или слуха на пациента.
   
 • Оперативна диатермия: Върху импланта никога не трябва да се упражнява диатермия, тъй като индуцираният силен ток може да причини увреждане на импланта или на слуха на пациента.
   
 • Йонизиращо лъчение: Йонизиращото лъчелечение с обща доза до 100 Gy, както и медико-диагностични процедури, ползващи йонизиращо лъчение, напр. рентгенови изследвания, компютърна томография (КТ) и позитронно-емисионна томография (ПЕТ) не увреждат импланта. Препоръчително е да не носите аудио процесора по време на облъчването.
   
 • Ултразвук: Излагането на клинично обосновано диагностично ултразвуково изследване не уврежда импланта.
   
 • Кардиоверсия: Индуцираната енергия при прилагане на кардиоверсия може да повреди импланта. Върху или в близост до устройството не трябва да се прилага дефибрилация.
   
 • Монополярна електрокаутеризация, терапевтично ултразвуково изследване, транскраниална магнитна стимулация, електроконвулсивна терапия: Никога не трябва да се прилага непосредствено над импланта, тъй като тези процедури може да го повредят.
   
 • Ядрено-магнтитен резонанс (ЯМР): Образно изследване с ЯМР с VORP 503 се разрешава само със затворен тип ЯМР апарати от 1,5 T. Трябва да се вземат под внимание следните условия:
  • ЯМР апарат трябва да бъде ограничен до нормален режим на работа. Трябва да се избягва режимът на работа „1 ниво“.
  • Не трябва да се използват локални радиочестотни предавателни намотки в областта на главата и врата. Няма ограничение по отношение на локалните приемателни намотки.
  • Преди влизане в залата за провеждане на образно изследване с ЯМР, пациентите трябва да свалят аудио процесора от главата. По време на изследването са възможни звукови смущения. Пациентите трябва да бъдат информирани за възможността за възникване на евентуален дискомфорт и да поискат прекратяване на изследването с ЯМР, ако е необходимо. След приключване на ЯМР пациентът може да постави аудио процесора само след като излезе от залата, в която се провежда изследването.
  • По време на изследването с ЯМР е необходимо главата да сочи напред.
  • На изображенията ще присъства артефакт с диаметър приблизително 14 cm около импланта.
  • Образни изследвания с ЯМР >1,5 T увреждат импланта и трябва да се избягват.
  • Ако е необходимо провеждане на изследване с ЯМР преди първоначалното активиране на имплантната система Vibrant Soundbridge, трябва да се вземат мерки за безопасност, за да се избегнат усложнения на зарастването на раната, причинени от евентуалното разместване на импланта под влиянието на силното поле на ЯМР.
  • При планирано изследване на долните крайници се препоръчва, но не е задължително, в апарата да се поставят първо краката на пациента.
    
 • Системи против кражби и металдетектори: Системите против кражби в търговските обекти и металдетекторите произвеждат силни електромагнитни полета. Пациентите с импланти трябва да бъдат информирани, че при преминаване през металдетектори за сигурност е възможно да се активира алармата на детектора. Затова съветваме пациентите да носят своята идентификационната карта на потребител на Vibrant Soundbridge непрекъснато със себе си.
   
   

© 2017 MED-EL