Важна информация за безопасност

Импланти за средно ухо - VORP 502

Смущения с друго оборудване

 • Електрохирургия: Електрохирургическите инструменти могат да произвеждат радиочестотни напрежения, които могат да доведат до директно свързване между инструмента и импланта. В близост до импланта не трябва да се използват еднополюсни електрохирургически инструменти, защото индуцираният ток може да причини увреждане на импланта или слуха на пациента.
   
 • Диатермия: Върху импланта никога не трябва да се упражнява диатермия, тъй като индуцираният силен ток може да причини увреждане на импланта или на слуха на пациента.
   
 • Електроконвулсивна терапия (ЕКТ): При пациент с имплантна система Soundbridge никога не трябва да се прилага електроконвулсивна терапия, тъй като може да причини увреждане на импланта или слуха на пациента.
   
 • Йонизиращо лъчелечение: Прилагането на йонизиращо лъчелечение трябва да подложено на внимателна оценка, като рискът от увреждане на импланта VORP трябва да бъде преценен спрямо медицинската полза от лечението.
   
 • Ядрено-магнтитен резонанс (ЯМР): Пациентите с имплантирана система Vibrant Soundbridge не трябва да се подлагат на образно изследване с ЯМР, не трябва да влизат в зала за провеждане на ЯМР или да се приближават до други източници на силни магнитни полета.
   
 • Кардиоверсия: Индуцираната енергия при прилагане на кардиоверсия може да повреди импланта. Върху или в близост до устройството не трябва да се прилага дефибрилация.
   
 • Други: Не е известно какво е въздействието на лъчелечението с кобалт, позитронно-емисионната томография (ПЕТ), диагностичното и терапевтичното ултразвуково изследване и техниките за линейно ускорение в близост до импланта. Прилагането им в близост до импланта трябва да се избягва. 


   

© 2017 MED-EL